UvA scholarship ceremony

UvA scholarship ceremony