Hieronder leest u welke sessies er zijn tijdens het congres. 

Break-out sessies ronde 1 12.45 - 14.00 uur Lancering iSHARE: vanaf nu kunt ook u veilig data delen met onbekenden. Weten hoe?
Vandaag vindt de lancering plaats van het afsprakenstelsel iSHARE. Anderhalf jaar lang werkten tientallen publieke en private partijen uit de logistiek samen aan de uniforme afspraken voor identity en access management. Met deze afspraken kunt ook u op een simpele en gecontroleerde manier data delen. Ook met tot dusver onbekenden. Tijdens deze interactieve sessie maken we bekend wie de eerste launching customers van iSHARE zijn en hoe u het voorbeel van deze organisaties kunt volgen. Meer weten over iSHARE? Ga naar www.ishareworks.nl.


Slimmer en sneller naar Schiphol
Schiphol, ACN, KLM, Douane en Cargonaut werken samen in het Smart Cargo Mainport Programma om van Schiphol de slimste cargo luchthaven ter wereld te maken. Onderdeel is het ontwerpen en implementeren van slimme aanvoerketens met 100% voorspelbaarheid (European Green Fast Lane). Vanuit het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een project gestart om zo’n nieuwe ketensamenwerking in de praktijk te testen, in een grote en een kleine keten. Koplopers KLM Cargo, Swissport, Jan de Rijk en Kuehne + Nagel beproeven de nieuwe ketenontwerpen en digitale uitwisseling van informatie in de praktijk van het vrachtwagentransport van Frankfurt naar Schiphol. Ook de feasibility study Landside Pick-up & Delivery komt in deze sessie aan de orde. Deze moet resulteren in een blauwdruk voor het optimaliseren van het proces van de aan- en afvoer inclusief road feedering. Hierdoor zullen wachttijden en pieken bij HUB’s van expediteurs en afhandelaren worden gereduceerd en zal capaciteit van trucks beter worden benut. Hiervoor zijn betere informatie-uitwisseling en dynamische planning cruciaal. En tot slot Paperless/proclamation. Dat is een studie om te verkennen wat er nodig is om niet alleen het papier te digitaliseren maar om ICT te gebruiken voor het slimmer maken van operationele processen.


Go Off-Road en Maak Samen het Verschil!
Lean & Green Off-Road, een actieprogramma binnen de Topsector Logistiek, wil via een regionale aanpak - gericht op verladers en vervoerders - synchromodaal vervoer zowel nationaal als internationaal opschalen. Door meer gebruik te maken van rail en water (Off-Road) creëert het actieprogramma ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer, waarmee het aansluit bij de doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green. Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft reeds in zeven regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het platform Zeeland Connect, in Brabant, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland via het platform NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator en in Noord-Holland en de rest van Nederland het Off-Road team. Door het landelijke netwerk kunnen alle verladers en vervoerders in Nederland  eenvoudig en snel kiezen voor joint-corridor Off-Road ontwikkeling. Vanuit elke regio maken zij gezamenlijk het verschil qua beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wereldklasse. Tijdens deze sessie zullen verladers en vervoerders aangeven op welke wijze zij het afgelopen jaar Off-Road zijn gegaan. Wat waren daarbij de uitdagingen en welke impact maken zij? Aan bod komen de volgende business cases: de bananenboot (barge); circulair in meerdere opzichten (rail); de kracht van opschalen. Ook roepen zij u op om ‘de trein niet te missen en op de boot te springen' om samen nieuwe corridors te creëren. Hierbij kunt u denken aan: Joint Corridor Vlissingen - Scandinavië; Joint Corridor Noord-Italië - Moerdijk; Joint Corridor Reefercontainers

Control towers: waar staan we en wanneer kan ik het toepassen?
In de Topsector Logistiek wordt hard gewerkt aan het verstevigen van de ketenregiefunctie in Nederland. De ontwikkeling van control towers en platforms voor data-uitwisseling is één van de mogelijkheden om dit te doen. Er zijn verschillende vormen waarin control towers nu al worden toegepast in de logistiek. In deze sessie laten we zien welke ontwikkelingen plaatsvinden binnen projecten van de topsector. Marktpartijen uit verschillende branches delen hun visie en resultaten. Specifiek staan we stil bij de bouwsector, een branche die verantwoordelijk is voor een groot aantal vervoersbewegingen in Nederland. Bouwlogistiek bestaat doorgaans uit bouwprojecten die uitgevoerd worden door verschillende onderaannemers die op zich zelf weer allerlei toeleveranciers hebben. Kortom: op een bouwplaats lopen vele logistieke beleveringen tegelijkertijd via verschillende partijen. Dit terwijl er met name in de bouwplaatsen in binnensteden fysiek geen ruimte is voor opslag of parkeren van truckladingen. Hoe kan een control tower hier helpen? Er zijn hier belangrijke stappen gezet in het realiseren van slimme en efficiënte ketens door gebruik te maken van beschikbare datastromen en toepassing van control tower concepten.

NDL ledenvergadering (besloten)
De NDL ledenvergadering is exclusief voor NDL-leden. 

Annual Outlook Hinterland & Continental Freight 
In deze sessie presenteren we aan u de eerste Outlook voor achterland en continentale vracht (dikke stromen, havens, in- en export). Deze Outlook is vergelijkbaar met de Outlook City Logistics. Doel is om te onderzoeken hoe er voor deze stromen een Factor6 CO2 reductie kan worden behaald. We geven een toelichting op het scala aan mogelijkheden voor CO2-reductie.

Talent and Innovation Pooling (TIP)
Het KennisDC Logistiek organiseert in 2018 voor de derde keer Talent and Innovation Pooling (TIP). Een aantal studenten en docenten van drie hogescholen komen gedurende een half jaar een dag in de week samen met elf 11 MKB’ers. Op die manier ontstaat een broedplaats voor logistieke innovaties. Er is een groeiende schaarste aan talent. TIP biedt bedrijven de mogelijkheid om gezamenlijk gebruik te maken van talent. Bovendien biedt TIP zowel voor de studenten als voor de MKB’ers een unieke kans om zich te (blijven) ontwikkelen. In deze sessie verkennen we samen met u hoe we het TIP-concept ook voor uw bedrijf en in uw regio kunnen opstarten.

Servitization: logistiek maakt de dienst uit
Servitization is de trend waarbij de focus verschuift van de levering van producten naar de levering van services en oplossingen. Belangrijk is daarbij te bepalen wat werkelijk de waarde is voor de klant. Deze nieuwe klantbenadering heeft consequenties voor business modellen en organisatorische structuren. Soms wordt gesteld dat de laatste stap waarin een bedrijf puur functionaliteit levert het ultieme doel is. Maar is dat wel zo? En wat is de impact voor logistiek? Een mooi voorbeeld van een model dat zich richting servitization ontwikkelt is de F35. OneLogistics staat voor de enorme uitdaging de supply chain zo in te richten dat performance based logistics wordt gerealiseerd en hoge uptime van F35’s in Europa wordt gegarandeerd. In deze sessie zullen we servitization en de impact voor logistiek verder verkennen.

Artificial intelligence – Decision support in supply chains
Artificial intelligence (AI) gaat steeds meer een rol spelen in de logistiek. Deze sessie is gericht op professionals in de logistiek die kennis willen maken met deze ontwikkeling. Wat is AI eigenlijk en hoe gaat het processen in de logistiek veranderen? Aan de hand van use cases gaan we vervolgens nog een stapje dieper door te laten zien hoe bedrijven het nu al echt toepassen. AI wordt bijvoorbeeld toegepast om beter te voorspellen wanneer de consumentenvraag naar een product zal toenemen. Bij zelfrijdende voertuigen is AI enorm belangrijk om uit alle sensoren in het voertuig te komen tot de juiste automatische handeling. Maar, wellicht wat praktischer, AI kan ook worden toegepast om op basis van beeldmateriaal controles op goederen uit te voeren. Kom in deze sessie ervaren welke praktische toepassingen mogelijk zijn met AI.

Transportschaarste: wat kunnen we er aan doen?
Schaarste in de logistiek is op dit moment ‘trending’. Veel verladers merken dat ze moeite hebben om transport te organiseren. Maar is er wel echt sprake van schaarste? Hoe structureel is die? En moeten we niet veel beter onze bestaande capaciteit benutten en delen? Er zijn belangrijke stappen gemaakt en verschillende platforms zijn beschikbaar. Samen met u willen we nadenken over de echte onderliggende problemen en structurele oplossingen om schaarste zoveel mogelijk te vermijden. Kunnen we bijvoorbeeld meer doen met minder mensen en middelen? 

SOL Game: ervaar zelforganiserende logistiek
Richt de logistieke keten in op basis van diverse producten en ervaar hoe de ontwikkelingen in de logistiek van centrale regie versus een meer zelf organiserend systeem invloed hebben op uw aansturing en organisatie. Welke vorm past het beste bij uw organisatie en hoe speelt u in op de veranderende klantvraag in de keten? Speel het tafelspel SOL game: een op de logistieke toekomst gericht spel, ontwikkeld voor logistieke dienstverleners. Als speler leert u keuzes te maken voor de wijze van aansturing van de logistieke keten en investeringen die daarvoor gemaakt moeten worden. Ervaar zelf het verschil tussen zelfgeorganiseerde en centraal geregelde logistiek. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

MasterShipper: synchromodaal verladersgame
Geef synchromodaal vervoer een kans van slagen door de wensen en eisen van de verlader te begrijpen. In het proces van synchromodaal vervoer is de verlader een cruciale schakel: zij zijn opdrachtgever en stellen eisen aan het vervoer. Tijdens de digitale game MasterShipper kruipt u in de huid van de logistieke dienstverlener en krijgt u inzicht in de voordelen van synchromodaal vervoer. De game is ontwikkeld in navolging op het succesvolle SynchroMania.


Break-out sessies ronde 2 14.15-15.30 uur 


Zero-emissie stadslogistiek in 2025; yes we can!
De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek timmert hard aan de weg. Steeds meer partijen ondertekenen de Green Deal en er worden concrete stappen gezet om de hoge ambities voor 2025 waar te maken. Zero emissie in de binnenstad vanaf 2025. Nu zijn er nog heel verschillende beelden over ‘wat is nul?’ en ‘wat is de binnenstad?’ Het kan vanaf 2025. Dan moeten overheden en bedrijfsleven de komende jaren wel heel gedreven samenwerken. Dat begint met harmonisatie op de definities en aanpak om een lappendeken van verschil tussen steden te voorkomen. Samen optrekken en waar nodig bijsturen. Het is tijd voor actie. Goede energie dus. Want nul is niet niks!

Slimme data voor logistieke innovatie: ontdek de waarde van data!
Data delen: hoe doe je er je voordeel mee? Welke analysemethoden pas je toe? En hoe zorg je ervoor dat uitkomsten in de besluitvorming gebruikt worden om logistieke processen te verbeteren? Binnen het Smart Data Factory onderzoeksprogramma beantwoordt TNO al deze vragen, gebaseerd op de Data2value aanpak, gebruiken wij inzichten uit big data om waarde aan de logistieke keten toe te voegen. Volg de succesvolle cases waarbij wij slimme data voor logistieke innovatie hebben ingezet. 

Containerbinnenvaart: synchromodaliteit avant la lettre
Een efficiënt achterlandnetwerk leidt tot duurzaamheid
‘Duurzaamheid’ staat of valt niet alleen met schonere motoren en minder emissies, maar óók met slimmere logistiek. De containerbinnenvaartsector biedt al jarenlang een coherent samenhangend en fijnmazig achterlandnetwerk van inland terminals, die een knooppunt vormen tussen binnenvaart en wegvervoer – en steeds vaker ook spoorvervoer. Gebruikmaking van de binnenvaart betekent, door de schaalgrootte, lage vervoerskosten en overige toegevoegde waarde-activiteiten op de inland terminals, dat vervoers- en productieprocessen van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Dat leidt tot efficiencyverbetering bij de verlader. Synchromodaliteit avant la lettre”, dus. Een efficiënter logistiek proces leidt tot minder onnodige vervoersbewegingen en daarmee tot verduurzaming. Niet voor niets is 2018 uitgeroepen tot European Year of Multimodality. Tijdens deze sessie gaan we met verladers in gesprek over manieren om hun supply chain te optimaliseren en tegelijkertijd te verduurzamen. 

Compose, the next level in supply chain management
Veel verladers zijn op zoek naar vernieuwingen in en optimalisatie van hun supply chain, maar lopen tegelijkertijd tegen de grenzen van de bestaande systemen (mens/IT-systemen) en concepten aan. De afgelopen jaren is het thema ketensamenwerking (verticale samenwerking) steeds meer op de agenda komen te staan. Compose heeft de missie om in gezamenlijkheid met verladers innovatie in de supply chain te creëren. Primaire focus is de juiste verladers bij elkaar te brengen, zodat de voorwaarden voor succesvolle samenwerking worden gecreëerd om zodoende met elkaar strategisch het volgende niveau te gaan bereiken.

NDL-seminar ‘Nederlandse logistiek in het internationale speelveld’
NDL organiseert het seminar ‘Nederlandse logistiek in het internationale speelveld’. NDL heeft binnen de Topsector Logistiek een belangrijke rol in de buitenlandpromotie, met name voor het aantrekken van logistieke investeringen en ladingstromen naar Nederland. In dit kader is het investeringsklimaat van Nederland van groot belang. Tijdens het seminar wordt ingegaan op een aantal aspecten die van grote invloed zijn op het succesvol aantrekken van deze activiteiten. Naast een algemene vergelijking met de ons omringende landen, is er specifiek aandacht voor de ontwikkelingen in de logistieke vastgoedmarkt en op het gebied van Human Resources.

Kosten reduceren én CO₂- uitstoot verminderen met Lean Analytics
Het berekenen van de CO2 uitstoot van je totale supply chain is lastig. Waar in jouw netwerk wordt onnodig CO2 uitgestoten? De ervaring leert dat het grote moeite kost om data uit meerdere bronnen op de juiste manier te interpreteren. Lean & Green heeft een praktische en makkelijk te implementeren methode ontwikkeld voor het in kaart brengen van je totale supply chain, genaamd Lean Global Analytics (LGA). LGA is ontwikkeld binnen de Lean & Green community voor zowel het MKB als Multinationals. Met LGA kunnen bedrijven informatiestromen uit de hele keten eenvoudig bij elkaar brengen om inzicht te krijgen in de CO2 performance. We geven in deze sessie toelichting op Lean Global Analytics en we gaan samen met u actief aan de slag met de tool.

Human Capital: De kracht van nieuw leiderschap!
'Het is tijd; de manager herkent een andere rol en verandert de richting radicaal'
Ooit was een manager iemand met de meeste vakkennis, echter in de huidige economische dynamiek is dit niet langer haalbaar en wenselijk. Voor de leider van nu is de grootste uitdaging te zorgen voor een topteam van mensen met de juiste expertise. Nieuw Leiderschap betekent dat de mens/medewerker meer centraal moet staan en hoger op de ‘balans’ in de bedrijven gekwalificeerd moet worden. En dat de mens en diens omgeving meer verbonden moeten worden door samenwerking. De nieuwe leider luistert, observeert, en staat open voor de ideeën van zijn of haar mensen. Vertrouwen geven en krijgen is hierbij van essentieel belang.

Blockchain in de praktijk
De blockchain technologie heeft de potentie de supply chain dynamiek te veranderen, net als informatietechnologie dat een aantal jaren geleden deed. We zien voorbeelden van Hyundai, MTI, IBM, Maersk, Block-lab en andere partijen die aan de slag zijn. Ook in Nederland hebben we niet stil gezeten: in deze sessie presenteren we concrete toepassingen in de logistieke wereld. Bijvoorbeeld het voorraadfinanciering model dat met behulp van BeScope, Innopay, Abn Amro Commercial Finance en Exact is ontwikkeld en bij NBK is toegepast. Deze toepassing werkt op de Ethereum blockchain en registreert de werkprocessen tussen de logistiek dienstverlener, hun MKB toeleverancier en hun bank. Discussieer mee over welke mogelijkheden blockchain voor de logistiek brengt. 

Logistieke business modellen in de circulaire economie
Nederland heeft een rijksbreed programma dat erop is gericht het land circulair te maken voor 2050. Wat is de rol van de logistiek in de circulaire economie en waar liggen de kansen? In de community circulaire economie, die door de Topsector Logistiek wordt ondersteund, worden concrete antwoorden gegeven op vragen vanuit het bedrijfsleven. Ondernemers laten zien hoe ze hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Leer en ervaar op welke manier ondernemers circulaire economie (CE) toepassen in hun bedrijfsvoering, en daarmee toekomstbestendig worden en verduurzamen. De rol van de logistiek blijft echter achter én wordt onderschat in de ontwikkeling van businessmodellen. Help mee om de logistiek beter te positioneren in de ontwikkeling van de circulaire economie. 

Ontmoet de leukste startups uit de logistiek
Innovatieve startups en desicion makers uit het logistieke werkveld vinden elkaar bij Connekt en het Brabantse Pitch Logistics netwerk. Een selectie uit deze startups bieden we in deze sessie de gelegenheid om hun logistieke innovatie te presenteren aan het publiek. De logistieke wereld is altijd in beweging. Innovatie en vernieuwing zijn cruciaal om mee blijven doen. Innovatieve jonge, snelgroeiende bedrijven (startups – scale-ups – spin-offs) in combinatie met een goed netwerk van gevestigde, volwassen bedrijven biedt daarvoor een ideale voedingsbodem. Tijdens deze sessie helpen we innovators om te versnellen en bedrijven om te innoveren. 

De toekomst van transport: autonoom rijden en varen 
Zelfrijdende vrachtwagens, boten en treinen: met truck platooning is het startsein voor autonoom rijden en varen gegeven. Ook voor de logistieke sector bieden digitalisering en automatisering kansen om zelforganiserend te zijn. Wat kunnen wij van truck platooning leren? Hoe kunnen we de kennis gebruiken voor de modaliteiten spoor en binnen/scheepvaart? Aan de hand van huidige onderzoeken en proeven naar autonoom rijden en varen bieden wij nieuwe perspectieven op de toekomst van transport. Meer weten over wat zelforganiserende logistiek betekent? Speel dan de SOL game. 

SOL Game: ervaar zelforganiserende logistiek
Richt de logistieke keten in op basis van diverse producten typen en ervaar hoe de ontwikkelingen in de logistiek van centrale regie versus een meer zelf organiserend systeem invloed hebben op uw aansturing en organisatie. Welke vorm past het beste bij uw organisatie en hoe speelt u in op de veranderende klantvraag in de keten? Speel het tafelspel SOL game: een op de logistieke toekomst gericht spel, ontwikkeld voor logistieke dienstverleners. Als speler leert u keuzes te maken voor de wijze van aansturing van de logistieke keten en investeringen die daarvoor gemaakt moeten worden. Ervaar zelf het verschil tussen zelfgeorganiseerde en centraal geregelde logistiek. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

workshop organiseren
 workshop organiseren