Terms and Conditions

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de besloten vennootschap Event500: hierna te noemen: “Event500”, en deelnemers betreffende deelname aan congressen, bijeenkomsten, seminars, workshops en overige business events, hierna te noemen: “het evenement”.

Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst
2. De aanmelding voor een evenement vindt plaats online, per e-mail, per post of per fax.
3. De overeenkomst komt tot stand nadat Event500 de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding vindt per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of per fax plaats.
4. Als de overeenkomst lang elektronische weg tot stand komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

Betaling
5. Betaling dient binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden doch in elk geval voor aanvang van het evenement. De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta, zonder enige aftrek, opschorting of compensatie.

Niet tijdige betaling
6. Als betaling niet voor aanvang van het evenement is ontvangen, behoudt Event500 zich het recht voor deelname aan het evenement te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de deelnemer echter wel ongewijzigd bestaan.
7. De genoemde termijn is een fatale termijn. Bij het uitblijven van betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Event500 is gerechtigd aan de deelnemer de wettelijke (handels)rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
8. Tevens kan Event500 aanspraak maken op de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Annulering door deelnemer
9. Deelnemer heeft de mogelijkheid om de inschrijving te annuleren. Annulering kan plaatsvinden per e-mail, per telefax, per aangetekende brief of telefonisch. De annulering wordt per e-mail bevestigd, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de bevestiging van de annulering schriftelijk per post of per fax plaats.
10. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangt van het bericht van annulering beslissend. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de deelnemer.
11. De navolgende annulering kosten worden in rekening gebracht:
• Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het evenement zal Event500 de volledige deelnamekosten restitueren doch brengt Event500 administratiekosten in rekening ten bedrage van € 50,--.
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het evenement zal Event500 de helft van de deelnamekosten restitueren.
• Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement brengt Event500 de volledige deelnamekosten in rekening.

Annulering door Event500
12. Event500 behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement te annuleren tot twee dagen voor de geplande datum van het evenement onder restitutie van het deelnemersbedrag. Voor het overige is Event500 niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Uitvoering van de overeenkomst
13. Event500 zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. Event500 staat echter niet in voor het bereiken van het door deelnemer beoogde resultaat.
14. Event500 behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden.

Programma
15. Het aan te bieden programma staat omschreven op de website, folder- en voorlichtingsmateriaal. Event500 behoudt zich echter het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Event500 zal deelnemer niet persoonlijk, doch via een melding op de website informeren.

Intellectuele eigendomsrechten
16. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van een evenement verstrekte informatie en/of materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is deelnemer niet toegestaan verkregen informatie en/of materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.
17. Deelnemer erkent de in artikel 16 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,-- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Event500 om de werkelijk geleden schade te verhalen op de deelnemer.

Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst en overmacht
18. Event500 heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op de schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Event500 niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of andere gevallen van overmacht.

Aansprakelijkheid
19. Event500 sluit elke aansprakelijkheid uit, behalve als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bestuurders van Event500.
20. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
21. De rechtsverhouding tussen Event500 en de deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht.
22. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
‘s-Gravenhage.

workshop registration
 workshop registration