U volgt twee workshoprondes met twee van onderstaande workshops. Bij uw aanmelding geeft u twee hoofdvoorkeuren en 1 reservevoorkeur aan.

Workshop 1: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs

Sylvia Drent

De meeste scholen in Nederland werken volgens het model van 1-zorgroute met differentiatie op drie niveaus. Maar wordt hierbij voldoende rekening gehouden met de didactische behoeften van begaafde leerlingen? Passen deze leerlingen wel binnen het groepsplan? In deze workshop gaan we kijken welke invloed het bieden van passend onderwijs aan begaafde leerlingen heeft op de organisatie van het onderwijs in uw groep. In het kader van handelingsgericht werken besteden we allereerst aandacht aan het belang van een goede screening en diagnostiek, dit is een voorwaarde voor het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Vervolgens gaan we in op de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen en hoe u de aanpassingen die hiervoor nodig zijn kunt inpassen binnen het werken met een groepsplan. Hierbij ligt de nadruk op het structureel vormgeven van leerlijnen voor begaafde leerlingen.

 

Drs. Sylvia Drent  geeft onderwijsadviezen over begeleiding van begaafde leerlingen, geeft scholing op het gebied van begaafdheid en begeleidt samenwerkingsverbanden op het gebied van begaafdheid. Zij heeft hiervoor een eigen adviespraktijk. Ze is auteur van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.

Workshop 2: Een andere kijk op differentiatie in de rekenles

Ceciel Borghouts

In deze lezing wordt een praktische invulling gegeven aan het begrip differentiatie.

Vaak is de differentiatie van de rekenlessen van een school op papier in orde. Maar dat is niet waar het alleen om gaat. Differentiatie zal inhoudelijk zinvol moeten zijn. Differentiatie is veel meer dan kinderen elke 3 maanden keurig indelen in 3 groepen en deze groepen opgaven van verschillend niveau aanbieden.

Tijdens de lezing worden praktische inhoudelijke tips gegeven die je dagelijks kunt toepassen in de rekenlessen.

Tips voor goede differentiatie bij:

  • observeren en werken met het drieslagmodel
  • werken met de referentieniveaus 1F en 1S
  • werken met Snappet
 

Rekenspecialist Ceciel Borghouts heeft een eigen adviesbureau: Borghouts Rekenadvies. Zij is (mede) ontwikkelaar van het protocol ERWD, diagnostiek met het protocol ERWD,  Ten van rekenmethoden. Zij geeft trainingen op een breed terrein van het rekenen en de opleiding rekencoördinator en begeleid scholen bij het verbeteren van hun rekenonderwijs. Borghouts publiceert regelmatig over rekenonderwerpen.

Workshop 3: De leraar maakt het verschil, ook in groep 1 en 2

Margreeth Mulder-Bunk

In ons onderwijs is het werken met (groeps)plannen, het gebruiken van toetsgegevens en differentiatie in het aanbod vanzelfsprekend geworden. Leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 hebben hier vaak vraagtekens bij. Zij vragen zich af of deze wijze van werken wel past bij de specifieke wijze waarop de jongste kinderen in de basisschool leren en of dit niet een verschoolsing in groep 1 en 2 in de hand werkt. Jonge kinderen laten ons zien dat zij veelal leren op basis van eigen vragen, ontdekkingen en ervaringen binnen een thema waarbij spel een belangrijke activiteit is. Een goed gekozen thema roept nieuwsgierigheid op en genereert volop betrokkenheid, dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.

Binnen een betekenisvol thema is het goed mogelijk om een doelgericht en beredeneerd aanbod te realiseren, waarbij volop ruimte is om aan te sluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van individuele kinderen. De doelen voor een bepaalde periode zijn daarbij leidend voor de rol van de leerkracht in de begeleiding van het spel, de keuze van activiteiten en voor de inrichting van een krachtige speel- leeromgeving.

In de workshop gaan we in op de mogelijkheden om het opbrengstbewust handelen en differentiëren in de groepen 1 en 2 vorm te geven op een manier die past bij het ‘eigene’ van jonge kinderen in de basisschool.

 

Margreeth Mulder-Bunk is zelfstandig onderwijsadviseur (Instar Onderwijsadvies en Wizz-Scholing).  Margreeth heeft ruime ervaring als leerkracht en directeur in het basisonderwijs.

Als onderwijsadviseur houdt zij zich voornamelijk bezig met het begeleiden van teams en het geven van trainingen op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en rekenonderwijs. Zij is o.a. trainer van gecertificeerde Post-HBO opleidingen Specialist Jonge Kind en Rekencoördinator en opleider bij het Menne Instituut.

Workshop 4: Differentiatie in motvatie: de leerkracht maakt het verschil

Saskia Bruyn

In een basisschoolgroep zitten kinderen met verschillende capaciteiten, elk met hun eigen specifieke onderwijsbehoefte. Daar wil je bij aansluiten met de stof en je didactiek. Maar op school spelen niet alleen cognitieve factoren een rol. Motivatie is de brandstof die alle leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Soms zie je hun motortje sputteren of afslaan. Dan valt het leren stil. Wat kun je doen om het leerplezier bij deze leerlingen weer te ontsteken, zodat ze lekker aan de slag kunnen gaan? 

In deze workshop kijken we samen naar de verschillende motivatiekwaliteiten die je bij je leerlingen kunt tegenkomen en hoe je daar als leerkracht mee om kunt gaan. Daarbij gebruiken we concepten uit de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Edward Deci en Richard Ryan, een brede visie op (de kwaliteit van) motivatie. Onderzoek binnen dit theoretisch kader heeft sinds de jaren 70 al veel inzicht geleverd in wat mensen drijft en tegenhoudt, en hoe zij optimaal functioneren in hun leven en werk. Deze kennis is direct toepasbaar in de dagelijkse schoolpraktijk en zal je helpen om al je leerlingen bij de les te houden.

We gaan oefenen met de concepten om er diep inzicht in te verwerven. We bekijken de schoolsituatie vanuit de leerling en vanuit jouw eigen perspectief. Je gaat je leerlingen beter te begrijpen en krijgt praktische handvatten om hun motivatiekwaliteit te verbeteren.

 

Tien jaar geleden werd de aandacht van Saskia Bruyn getrokken door het gedrag van haar zoon, die op school verbijsterend weinig presteerde. Sindsdien is zij gefascineerd door het verschijnsel motivatie. Zij breidde haar kennis uit door een studie psychologie en werkt inmiddels aan een promotieproject met als onderwerp motivatie in het onderwijs. Daarnaast begeleidt ze in haar eigen praktijk kinderen en volwassenen met motivatieproblemen (www.motivatiepsycholoog.nl).

Workshop 5: “Een kansrijke combinatiegroep maakt het verschil.”

Piers van der Sluis

Kwalitatief goed onderwijs geven aan een combinatiegroep van twee of drie jaargroepen is een hele kunst. Veelal is het jongleren met tijd, ruimte en materiaal. Veel leerkrachten hebben het gevoel meer ballen in de lucht te moeten houden dan mogelijk is. Ze vinden het lastig om om te gaan met de grote verschillen in de groep. Daarnaast zien we dat leerkrachten te weinig instructietijd weten te vinden en kinderen relatief veel zelfstandig moeten werken.

Het concept Kansrijke Combinatie Groepen helpt leerkrachten om, vanuit leerlijnen en sturend op (tussen)doelen, jaargroepen en vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief goede instructies. Door dit verbinden kan het aantal instructies dat per dag moet worden gegeven worden gereduceerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor sociaal en interactief leren, voor het verlenen van extra zorg en voor plezier en ontspanning in de les.

Kansrijke Combinatie Groepen helpt om de aandacht te verleggen van hoe men het onderwijs in combinatiegroepen moet organiseren naar wat men leerlingen eigenlijk wil leren. Dit gebeurt door te kijken naar overeenkomsten tussen de leerinhouden van de verschillende jaargroepen. Een werkwijze waarin de leerkracht de regie in de klas terugneemt en zich niet laat leiden door de methode maar door kennis van leerlijnen.

Het concept gaat uit van de nieuwste inzichten op het gebied van taal- en reken onderwijs, het EDI-model, coöperatief en samenwerkend leren, eigenaarschap van leren en Brainbased lesgeven.

 

Piers van der Sluis is werkzaam bij  Cedin en traint en begeleidt scholen. Hij is 'onderwijsman' in hart en nieren. Hij is 23 jaar lang leerkracht geweest in het basisonderwijs en na zijn doctoraalstudie onderwijskunde elf jaar lang directeur van een basisschool in Drachten.

Workshop 6: Wie snappet de spelling: het gebruik en effect van tabletonderwijs in de klas

Mirl Witte-Both

Al ruim 200 jaar gebruiken leerkrachten in Nederland papieren lesmethoden, tekstboeken, werkboeken, schriften en schrijfgerei. De afgelopen jaren heeft er een grote ontwikkeling plaatsgevonden op ICT-gebied, waaronder de opkomst van tabletonderwijs. Waar ligt de oorsprong van het tabletonderwijs? Hoe kunnen de tablets in de klas ingezet worden? En, niet onbelangrijk, wat is het effect van het gebruik van tablets op de ontwikkeling van de kinderen? In deze workshop gaan we op een interactieve manier nadenken over deze vragen en worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar het effect van het tabletprogramma Snappet op de spellingvaardigheid van leerlingen.

 

Mirl Witte-Both is afgestudeerd aan de Academische Pabo te Rotterdam en heeft de master Pedagogy & Education met als specialisatie Educational Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Momenteel geeft zij twee dagen per week les op een basisschool in Rotterdam en werkt zij drie dagen per week als stafmedewerker Onderwijs en Identiteit op het bestuursbureau van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs.

Workshop 7: Passend differentiëren wanneer leren moeilijk is

Mariel Cordang

Hoe kun je met 30 leerlingen in je klas recht doen aan zeer verschillende onderwijsvragen? Vooral wanneer leerlingen steeds verder achterblijven met taal en rekenen?

Een workshop over moeilijk lerende leerlingen in je klas die extra aandacht vragen.

 

Mariel Cordang is leerplanontwikkelaar op het SLO in Enschede, voor de afdeling PO en SO. Ze is o.a. mede auteur van 'Het leren van ZML' en van Rekenboog. Daarnaast is zij adviseur begeleiding onderwijs bij Passend Onderwijs Almere en geeft zij advies m.b.t. leerlingen die (zeer) moeilijk lerend zijn, leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte.

Workshop 8: Opbrengstgericht werken: Hoe zorg ik voor een opbrengstgerichte les bij tekenen en/of  geschiedenis?

Maud Dolman, Rogier Levy

Wat wil jij je leerlingen leren met je geschiedenisles of met je tekenles? Hoe geef je zo’n  les vorm om dat te bereiken?

Het doel van deze workshop: Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct kunnen uitvoeren in de groep.

Succescriteria:

  • Leerkrachten kennen het belang van opbrengstgericht werken
  • Leerkrachten kennen de uitgangspunten van OGW
  • Leerkrachten hebben zicht op vaardigheden voor OGW

Aan de hand van filmbeelden uit de praktijk gaan we samen verkennen hoe een doelgerichte les eruit kan zien, waarbij differentiatie en eigenaarschap bij leerlingen worden meegenomen.

De cyclus van ‘Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen’ biedt hierbij houvast. Om in de klas de goede dingen te kunnen doen, is het van belang dat op schoolniveau zaken worden afgestemd.

We gaan tijdens deze workshop interactief aan de slag. Na deze workshop kunt u

  • bewust vanuit de ‘opbrengstgericht werken aanpak’ dit op school gaan inzetten
  • meer gedifferentieerd inhoud geven aan uw WO lessen of creatieve lessen  
  • leeropbrengsten verbeteren, aansluitend bij de huidige manier van lesgeven, met een (direct) positief effect bij leerlingen.

Er worden concrete aanwijzingen gegeven voor het handelen in de klas die u morgen kunt gaan inzetten.

 

Mijn naam is Maud Dolman, werkzaam bij KPC Groep. Voordat ik als onderwijsadviseur ging werken, heb ik jarenlang als leerkracht gewerkt. In combinatiegroepen in het regulier onderwijs en in het speciaal basisonderwijs. Binnen KPC Groep richt ik mij met name binnen het primair en speciaal onderwijs op vraagstukken in het primair proces die te maken hebben met omgaan met verschillen, zoals didactiek,  rekenproblemen, co-teaching en ook dyslexie-ondersteuning.

 

Mijn naam is Rogier Levy, werkzaam bij KPC Groep. Zowel  Leren & ICT, als ook Onderwijsinnovatie en Kwaliteitsverbetering zijn aspecten waar ik affiniteit mee heb. Ik ben ruim 16 jaar schoolleider geweest binnen het Primair Onderwijs en heb daarnaast ook gewerkt als Zorgcoördinator en Bovenschools Beleidsmedewerker. Er zijn binnen het gepersonaliseerd leren, geïntegreerd aanbieden binnen vakgebieden, werken met kernconcepten en bijvoorbeeld het portfolio, veel mogelijkheden om ook ICT hierbij een rol te laten vervullen.