Naam: Jannette Klaver

   Organisatie: Gemeente Zwolle

  

 

 

Dit is mijn opdracht: ‘(Warme) overdracht en versterken intake

Door versterken van (warme) overdracht (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake wordt uitval voorkomen. Er vindt een gezamenlijke intake plaats met jongere, ouders, gemeente en school/scholen. Samen wordt bepaald waar de jongere binnen school/arbeid het meeste op zijn plek is. Daarbij komt er mogelijk een alternatieve norm (certificaat) voor afronden Entree, welke toegepast kan worden als passend en belangrijk kan zijn richting arbeidsmarkt. De intakeprocedure wordt doorontwikkeld waardoor overdrachtdossier (voorgeschiedenis voorgaande school), ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van gemeente een stevige plek krijgt. Daarnaast wordt bekeken of Intergrip breder kan worden ingezet door de vo-mbo-overdracht te versterken met een digitaal overstapdossier en de overdrachtsmomenten te monitoren.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Het doel van de maatregel is het voorkomen van voortijdige schooluitval door versterken van (warme) overdracht (vo-mbo, vso/PrO-mbo, mbo-mbo, W&I-mbo) en het houden van een gezamenlijke intake. Deze maatregel richt zich naast het doorontwikkelen van de intake en op jaarlijks ongeveer 500 jongeren in een kwetsbare positie (zie onder doelgroepen) die een gezamenlijke intake krijgen. Hiervoor worden jaarlijks extra uren beschikbaar gesteld voor de samenwerkende partijen. De doelgroepen zijn:

 1. leerlingen uit het vo met een ondersteuningsbehoefte die naar het mbo 2-4 gaan
 2. jongeren die naar de Entree opleiding gaan
 3. jongeren die vanuit Werk & Inkomen in aanmerking komen voor instroom op het mbo
 4. Jongeren die zich niet rechtstreeks vanuit het onderwijs bij het mbo aanmelden en waarbij twijfel is over schoolbaarheid en leerbaarheid.

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Daniel Meijerink

   Organisatie: Gemeente Zwolle

 

 

Dit is mijn opdracht:Van onderwijs naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en zorg’

Verminderen van VSV en verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren in een kwetsbare positie. Het betreft hier de overgang van PrO/vso/Entree/BBL/vmbo-BB en uitvallers uit mbo-2 die ondersteund worden naar de arbeidsmarkt. Het ideaal is leerwerkbanen met uitzicht op vast werk en een integrale aanpak incl.ouders en zorgpartners.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Vanuit de nieuwe taken van het RMC stimuleren en doorontwikkelen van de schakel/makelpool (deze ook gaan inzetten voor vmbo-BB, mbo BBL en mbo-2 uitvallers) en het versterken van de netwerken samen met het Regionaal Werkbedrijf, arbeidsmarktpartijen en zorgpartners. Doel is tijdens en direct na het onderwijs aan de slag te kunnen.

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Eline Noort

   Organisatie: Landstede

 

 

 

Dit is mijn opdracht: ‘Ondersteunen en versterken LOB | Doorontwikkeling Mentoring@Work’

Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder de doorontwikkeling van het voormalig convenantproject Mentoring@work. 


Mentoring@work is aanvullende begeleiding op de werkvloer voor studenten die dat tijdens hun stage goed kunnen gebruiken. Het bijzondere is dat deze extra tijd en aandacht voor de stagiair in handen is van een vrijwilliger die speciaal voor dit doel door een werkgever wordt benaderd. Deze vrijwilligers, de ‘bedrijfsmaatjes’, zijn oud-werknemers of mensen uit de branche die op deze manier hun schat aan ervaring kunnen delen met de jongste generatie werknemers.


De opdracht is drieledig:

 1. het concept Mentoring@work bij de bedrijven brengen en hen stimuleren een bedrijfsmaatje in te zetten;
 2. het bedrijf adviseren en ondersteunen bij het implementeren van Mentoring@work;
 3. de bedrijfsmentoren van de verschillende BPV-bedrijven trainen en begeleiden.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Hoofddoel is het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters, door:

 • een grotere betrokkenheid van de beroepspraktijk bij de begeleiding van studenten, met name de jongeren in een kwetsbare positie;
 • de kans voor studenten te vergroten op het succesvol afronden van hun BPV (BeroepsPraktijkVorming) en daarmee op het behalen van hun diploma.

 

Mijn vragen aan u

1.    Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
2.    Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
3.    Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
4.    Welke tips kunt u mij geven?
5.    Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
6.    Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?


   Naam: Hans Veldink

   Organisatie: OOZ

 

 

 

Dit is mijn opdracht: ‘Intergrip vo/PrO/vso/mbo-mbo’

Door het samenwerken op de overdrachtsmomenten in de schoolcarrière wordt uitval tegengegaan. Afgelopen jaren is ingezet op de overgang vo/vso-mbo (Intergrip en zomeracties). Deze overgang wordt inmiddels goed gemonitord en is opgenomen in reguliere processen. Het softwareprogramma Intergrip ondersteunt hierbij. In dit programma wordt deze inzet gecontinueerd en verbreed naar de andere overdrachtsmomenten onderwijs-onderwijs.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Jaarlijks worden via Intergrip 3.500 leerlingen gevolgd bij de overstap vo/vso-mbo. Aankomstpercentage was afgelopen jaar 94%. Doelstelling is naar 98% plaatsing/start toe te groeien door verbeterde samenwerking vo/vso-mbo, digitale dossieroverdracht, vervroegen inschrijving/vervolgkeuze voor de zomer naar 100% (was nu 98%).

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Madeleine Hondtong

   Organisatie: Landstede

 

 

 

Dit is mijn opdracht:Ondersteunen en versterken LOB | Professionaliseren LOB’

Afgelopen jaren is sterk in gezet op LOB, hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en worden niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder het beschikbaar stellen van een coach/trainer voor ondersteunen en verder professionaliseren van LOB in het vo/vso/PrO.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

De doelen zijn:

 1. een beter onderbouwde en realistische keuze voor een vervolgopleiding om switchgedrag en uitval te voorkomen;
 2. het beter voorbereiden van studenten op de praktijk op de arbeidsmarkt zodat (leer)banen gevonden en behouden blijven.

Doelgroepen van deze maatregel zijn vo, PrO/vso, Entree en mbo 2-4.

 

Mijn vragen aan u:

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Annelieke Kersbergen

   Organisatie: Gemeente Zwolle

 

 

 


Dit is mijn opdracht: ‘VSV Jongerenteam’

Jongeren die zelf VSV zijn geweest en nu hun school hervat of afgemaakt hebben, delen hun ervaringen op school. Resultaat is meer openheid rondom VSV in de klas, het bespreekbaar maken van problemen/oplossingen en hierdoor preventie van VSV stimuleren. Jongeren nemen deze boodschap eerder aan van leeftijdsgenoten/ervaringsdeskundigen (peer group).

 

Dit het doel van mijn opdracht

Doel van het project is bewustwording onder jongeren vergroten dat het behalen van een diploma kansen biedt op de arbeidsmarkt en hiermee een betere uitgangspositie in de samenleving. Deze maatregel is gericht op vo (laatste jaar), Entree, mbo-2, BBL 3 en BBL 4.

 

Mijn vragen aan u

1.    Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
2.    Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
3.    Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
4.    Welke tips kunt u mij geven?
5.    Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
6.    Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?


   Naam: Adinda Hukema

   Organisatie: Landstede

 

 

 

Dit is mijn opdracht: ‘Verzuimaanpak 2.0’

De samenwerking rondom schoolverzuim (verzuim 18-, verzuim 18+ en ziekteverzuim) loopt al jaren en is opgenomen in het reguliere werk. De volgende stap in de verzuimaanpak is sterker sturen op tijdige en kwalitatieve goede verzuimopvolging en melding in het vo, vso, PrO en mbo en verder verbeteren van de samenwerking met leerplicht/RMC. Op basis van onderzoek naar de verzuimaanpak op de werkvloer binnen de teams in het mbo is bekeken welke inzet op welke vestiging nodig is. De huidige werkagenda verzuim mbo kan hierin voortgang krijgen.

De gemeenten hebben vanaf schooljaar 2016-2017 vaste contactpersonen vanuit leerplicht/RMC voor de hele regio IJssel Vecht. Per vestiging van het vo, vso, PrO en mbo wordt, in een samenwerking van school en gemeente, bekeken welke inzet van beide partijen nodig is om verzuim nog beter op de kaart te zetten en te bestrijden. Het betreft regulier werk van beide partijen, nieuw is de uitbreiding van de samenwerking en het ontwikkelen van verbeterplannen per vestiging. Daarnaast wordt intervisie tussen RMC en vo, vso, PrO, mbo gestimuleerd. Om kracht te zetten achter dit proces is een maatregel opgenomen en wordt de voortgang gemonitord.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Het doel van de maatregel is het verbeteren van het signaleren, melden en opvolgen van verzuim, waardoor VSV voorkomen wordt.

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Annelies Veldhuis

   Organisatie: Alfa College

 

 

 

 

   Naam: Hilde Rotmensen

   Organisatie: Alfa College

 

 

 

Dit is onze opdracht:Ondersteunen en versterken LOB | Meelopen’

Afgelopen jaren is sterk in gezet op LOB, hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en worden niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder

het gebruik van 'meelopenmbo.nl', een platform waarop vo/vso/PrO-leerlingen kunnen aangeven mee te willen lopen in de MBO beroepspraktijk.

 

Het doel van onze opdracht

De doelen zijn: 1. een beter onderbouwde en realistische keuze voor een vervolgopleiding om switchgedrag en uitval te voorkomen. 2. het beter voorbereiden van studenten op de praktijk op de arbeidsmarkt zodat (leer)banen gevonden en behouden blijven. Doelgroepen van deze maatregel zijn vo, PrO/vso, Entree en mbo 2-4.

 

Onze vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Rosalie Mulder

   Organisatie: gemeente Zwolle

 

 

 

Dit is mijn opdracht:Ondersteunen en versterken LOB | Werknemersvaardigheden’

Afgelopen jaren is sterk in gezet op LOB, hierin zijn goede resultaten bereikt. Deze aanpak is geborgd in reguliere processen en worden niet gefinancierd vanuit het programma. Deze maatregel richt zich op vier onderdelen die LOB ondersteunen en versterken, waaronder

het stimuleren van het verbeteren van het onderdeel 'werknemersvaardigheden' in curriculum vo, vso, PrO en mbo.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

De doelen zijn: 1. een beter onderbouwde en realistische keuze voor een vervolgopleiding om switchgedrag en uitval te voorkomen. 2. het beter voorbereiden van studenten op de praktijk op de arbeidsmarkt zodat (leer)banen gevonden en behouden blijven. Doelgroepen van deze maatregel zijn vo, PrO/vso, Entree en mbo 2-4.

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

   Naam: Daan van Es

   Organisatie: Deltion College

 

 

 

 

Dit is mijn opdracht:Plusvoorziening’

Verminderen VSV door gerichte aandacht op jongeren in een kwetsbare positie met multiproblematiek. In Zwolle bij Deltion en Landstede een 'reboundachtig' traject. Hierin wordt intensief samengewerkt met zorgstructuren in en om school en gezin, om de jongere zijn diploma te laten behalen. De voorziening staat open voor leerlingen/studenten van de eigen en andere instellingen uit de regio. In Hardenberg wordt deze voorziening vormgegeven door Alfa College en het vo Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel.

 

Dit is het doel van mijn opdracht

Het doel van de plusvoorziening is het behouden van overbelaste jongeren voor het onderwijs, door het bieden van extra ondersteuning, zodat zij hun diploma kunnen halen. Het betreft allemaal jongeren in een kwetsbare positie. De maatregel is gericht op bovenbouw vo (incidenteel), Entree, mbo 2 - 3 - 4.

 

Mijn vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?

Naam: nog niet bekend

Organisatie: nog niet bekend

Opdracht: ‘Oud VSV’

Het terugleiden van jongeren die in voorgaande schooljaren zonder diploma uit zijn gevallen (oude VSV’ers) is van groot belang voor gemeenten, onderwijs en werkgevers. Met name bij jongeren die geen werk, geen actuele schoolinschrijving en/of geen substantieel inkomen hebben is maatschappelijke uitval een groot risico. Het in beeld brengen, bereiken en duurzaam terugleiden van deze jongeren naar een opleiding of werk is maatschappelijk van groot belang. Het betreft bij oud-VSV’ers altijd jongeren in een kwetsbare positie.

 

Doel van de opdracht

Jongeren met prioriteit 1 (geen werk of inkomen bekend) en 2 (inkomen <300 euro per maand): 281, allen jongeren in een kwetsbare positie. Jaarlijks stromen er jongeren 'door' van de nieuwe VSV-ers naar de groep oud-VSV-ers. Door het RMC ieder jaar 200 jongeren actief te laten benaderen wordt in 4 jaar tijd de groep oud-VSV-ers gestaag afgebouwd. Doel is jaarlijks 100 jongeren in actieve begeleiding nemen en naar opleiding en/of werk te brengen. Voor een deel van de groep zal dit niet (direct) mogelijk zijn. Zij worden bij partners of in trajecten ondergebracht tot zij wel door kunnen naar werk en/of opleiding. Het RMC houdt hen in beeld.

 

De vragen aan u

 1. Wat is uw zienswijze op deze opdracht? 
 2. Wat vindt u dat ik nodig heb bij deze opdracht?
 3. Met wie vindt u dat ik in deze opdracht zou moeten samenwerken?
 4. Welke tips kunt u mij geven?
 5. Wat is er volgens u nodig om het doel te bereiken?
 6. Wat zou u kunnen bijdragen aan dit project?
event engineers gezocht
 event engineers gezocht