Werkbijeenkomst HEA 2018-2022

Werkbijeenkomst HEA 2018-2022

7 ambities

Het ontwikkelingsperspectief voor het Haagse onderwijs is vertaald in zeven ambities voor het Haagse onderwijsbeleid.

1 Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.

Alle Haagse leerlingen krijgen ongeacht hun achtergrond de kans om het beste uit zichzelf te halen gedurende de gehele onderwijsloopbaan. Deze ambitie is een topprioriteit.


2 Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.

Leraren en pedagogisch medewerkers, schoolleiders en opleidingsmanagers en andere professionals in het Haagse
onderwijs zijn het fundament voor kwalitatief goed onderwijs. Het oplopende tekort is een knellend probleem en vraagt urgent een aanvalsplan. Ook déze ambitie is een topprioriteit.


3 Leren samenleven op school.

In een samenleving met een grote diversiteit aan culturen en
achtergronden is het van belang dat leerlingen op school én daarbuiten een moreel kompas ontwikkelen, sociale en maatschappelijke competenties opdoen, zich op gemeenschappelijke waarden oriënteren en ontdekken hoe die een rol spelen in de omgang met anderen. Wereldburgerschap
is hierbij het uitgangspunt.

 

4 Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.

Deze ambitie gaat over de wederkerige relatie tussen goed onderwijs, stimuleren van economische groei en innovatie en meebewegen met de arbeidsmarkt. Door te blijven investeren in Den Haag als kennis- en onderwijsstad draagt het onderwijs bij aan de economische groei en maatschappelijke innovatie. Het onderwijs speelt in op groei- en krimpbewegingen op de  arbeidsmarkt en veranderende beroepsvaardigheden, pakt laaggeletterdheid aan, versterkt de loopbaanoriëntatie van jongeren en speelt in op de groeiende noodzaak van digitale vaardigheden.


5 Een brede leer- en ontwikkelomgeving.

Haagse leerlingen kunnen in brede buurtscholen en kindcentra hun talenten ontdekken en ontwikkelen om geëngageerde en zelfredzame burgers te worden. Talentontwikkeling gaat over een breed spectrum van vormingsgebieden, inclusief 21ste eeuwse vaardigheden als kritisch denken en creativiteit.


6 Voor iedere leerling een passende plek.

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben van kinderopvang, onderwijs, ouders en jeugdhulp, wordt deze goed, snel en laagdrempelig georganiseerd, zodat voor alle Haagse kinderen en jongeren tot 27 jaar passend onderwijs beschikbaar is op hun eigen niveau. Jongeren kunnen in een doorlopende leerlijn het hoogst haalbare diploma of certificaat halen en een duurzame, passende plek op de arbeidsmarkt vinden.


7 Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Er worden voldoende nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd die multifunctioneel en energieneutraal zijn en die de ruimtebehoefte van het groeiend aantal leerlingen opvangen. Door vervanging en renovatie gaat de gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen in de stad verder terug en sluiten  schoolgebouwen steeds beter aan bij de wensen van deze tijd.

 

registratiesysteem
 registratiesysteem