Werkconferentie Binding

Werkconferentie Binding

Workshops

1. Provoceren, wandelgangen en “er toe doen”

Het is even schrikken wanneer studenten mij als studieloopbaancoach voor het eerst aan het werk zien. “Recht voor z’n raap” - zijn werkt, mits…… Samen met twee studenten uit mijn huidige tweedejaars slc-groep presenteer ik een inleidend praatje zoals ik dat de groep voorschotel en vertel ik je wat ik doe en waarom. Aan de studenten kun je vragen hoe het uitpakt. Ik hoop op een boeiende uitwisseling van stijlen en dat we de werkzame factoren weten te localiseren om studenten te motiveren, inspireren en vooral: focussen op hun toekomstige beroep.

Door: Hans de Lange, docent communicatieve vaardigheden, methoden en technieken hulpverlening bij de opleiding Social Work).


2. Jouw binding en betrokkenheid onder de loep!

In deze interactieve workshop nodig ik de deelnemers uit om naar hun binding en betrokkenheid te kijken: hoe verbonden ben jij als werknemer bij Hogeschool Rotterdam? Ik werk in deze workshop met de vijf loopbaancompetenties uit het advies van de commissie-Kuijpers.

- Wat kan je leren van de ervaringen van anderen binnen Hogeschool Rotterdam?
- Wil jij een betrokken werknemer blijven? Hoe kan dan je betrokkenheid verhogen?
- W
elke loopbaankeuzes passen bij jou?

Je wordt gevraagd te reflecteren op je loopbaan bij Hogeschool Rotterdam. Ik doe dat door een aantal cruciale momenten uit mijn 29-jarige loopbaan bij de hogeschool met de deelnemers te bespreken en te linken aan de vijf loopbaancompetenties.

Door: John Beentjes, voormalig docent, coördinator, P&O-adviseur, onderwijsmanager en projectleider


3. Professionele Identiteit: Wat? Waarom? Hoe?

Professionele Identiteit (PI) is een van de bouwstenen van de onderwijsvisie van onze hogeschool. In deze workshop wordt duidelijk wat PI is en dat PI een cruciale succesfactor is voor een succesvolle professional.

Het grootste deel van deze workshop werken we actief aan de vraag: Hoe help je studenten hun eigen Professionele Identiteit te ontwikkelen?

Door: Annemiek Grootendorst, projectleider P(rofessioneel) I(dentiteit) T(eam)/ voorheen SLC project.


4. De straatcultuur in de klas: waar ligt de grens?

Lesgeven in een stad als Rotterdam brengt uitdagingen met zich mee die uniek zijn aan de stedelijke context. De grote stad kent bijzondere uitdagingen, en de uiting van straatculturele kenmerken in de klas is er één van. Maar wat betekent dit voor docenten in hun rol als didacticus? In deze workshop gaan we in op het herkennen van straatcultureel gedrag. Daarnaast gaan we het hebben over de vraag hoe we hiermee omgaan als professionals: tot in hoeverre geef je studenten de ruimte zich vanuit deze modus te uiten, en tot in hoeverre bevordert of beperkt dit binding met de klas? 

Door: Mohamed Bouziane, socioloog


5. Tough Love en de 4 C’s van studiesucces

Studievertraging en Studiesucces zijn beide kanten van dezelfde medaille. Zij zijn ook beide psychologische processen. Er is dus meer dan onderwijs nodig om ze te kunnen beïnvloeden. In de workshop wordt er stilgestaan bij het fenomeen studievertraging en bij de vraag: hoe studenten  te helpen studievertraging om te zetten in studiesucces. Tijdens de workshop maakt de deelnemer kennis met de methode “Tough Love” gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van Carol Dweck en E. Scott Geller. Tevens krijgt de deelnemer tips en tools om in de eigen onderwijspraktijk aan de slag te gaan met problemen rondom leren en studievertraging.

Door: Jean-Marie Molina, Expertdocent Studiesucces


6. Het lastige gesprek in de klas

In deze workshop gaan we in gesprek over interculturele communicatie en maken een koppeling naar de praktijk in de klas. Hoe gaan we de dialoog aan over moeilijke onderwerpen? Hoe zorgen we voor culturele sensitiviteit en het spreken van ‘elkaars taal’? Hoe zorgen we dat iedereen gehoord wordt? Na deelname ga je weg met nieuwe inzichten, maar ook praktische tips die je direct kunt toepassen.

Deze workshop wordt verzorgd namens de werkgroep Diversiteit van IvL, door Djoeke Maduro-Tasma (Lerarenopleider Maatschappijler) en Rachid Jemaoui (student Maatschapijleer).


7. Studeren als rite de passage

In de film vertellen studenten van de hogeschool hoe zij vanuit hun culturele achtergrond naar andere culturen in onze samenleving kijken en welke verschillen of overeenkomsten zij ervaren. Voor deze film zijn zowel studenten met een Nederlandse achtergrond als studenten met een migratieachtergrond geïnterviewd. In de film vertellen de studenten hoe zij omgaan met en aankijken tegen de verschillen die zij thuis, op school en op straat ervaren.

Door Marina Meeuwisse, stadspsycholoog en docent/onderzoeker.