Aanleiding voor het congres

Het congres gaat over de resultaten van een experiment dat de gemeente Oldambt en de ondernemers in het centrum van Winschoten samen hebben uitgevoerd in de afgelopen 2 jaar. Het experiment betreft nieuwe samenwerkingsmethoden in de stadsvernieuwing tussen ondernemers en overheid. Het doel: een aantrekkelijke en levendige binnenstad die aansluit bij de veranderende eisen door bevolkingskrimp en veranderend consumentengedrag. De resultaten van het experiment zijn ook zeer interessant voor stadscentra die niet in krimpgebieden liggen. Het samen nemen van verantwoordelijkheid voor stadsvernieuwing door ondernemers en gemeenten wordt overal belangrijker. De vraag ligt op tafel: hoe doe je dat?

Een belangrijke vraag is natuurlijk ook hoe je kunt meten of de vitaliteit van het ondernemerschap reageert op beleid en maatregelen. We hebben daarvoor een monitor ontwikkeld. We leggen uit hoe de monitor werkt en we laten de resultaten zien.

Uitwisselen van kennis en ervaringen en het delen van leerervaringen staan centraal tijdens het congres. In Winschoten hebben we heel wat geleerd over de ontwikkeling van financiële en juridische instrumenten waarmee de ondernemers en de gemeente een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de stadsontwikkeling kunnen nemen. We vragen ons af of de beschikbare middelen en instrumenten hiervoor toereikend zijn. Kan het beter of anders? Om die vragen te bespreken hebben we Haagse beleidsmakers en experts uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen. Aan het einde van de congresdag is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Hieronder lees je meer over het experiment: waar ging (gaat) het om.

 

Experiment financiële instrumenten en leegstand

Het experiment heeft twee invalshoeken:

- Ontwikkelen van financiële instrumenten waarmee ondernemers kunnen meebetalen aan de vernieuwing van de binnenstad. De centrumondernemers betalen meer dan € 1 miljoen mee aan de vernieuwing van het centrum. Zij doen dit door middel van belastingen, vrijwillige bijdragen en door een deel van het voordeel van inkoopsamenwerking in te brengen. Waarom nemen de ondernemers deze verantwoordelijkheid en hoe is de ondernemersbijdrage tot stand gekomen? Die vragen worden tijdens het congres beantwoord.

- Een leegstandverordening om de leegstand van panden in de binnenstad aan te pakken. Het hoofddoel van de verordening - die op dit moment actief wordt toegepast - is om een gesprek tot stand te brengen tussen de eigenaren en de gemeente over de oplossing van de leegstand. Hoe is de verordening ontwikkeld en hoe verlopen de gesprekken met de eigenaren van leegstaande panden? Die vragen worden tijdens het congres beantwoord. als voorproefje is in de achtergrondinformatie een verslag opgenomen van een praktijksimulatie waarin het traject van de leegstandsverordening in korte tijd werd doorlopen. 

 

Winschoten krimpbestendig: samenwerking ondernemers - gemeente

De aanleiding voor het experiment: Winschoten heeft te maken met leegstand van winkelpanden in het centrum. De belangrijkste oorzaken van de leegstand zijn de bevolkingskrimp, de economische crisis en veranderende kooppatronen. Op de meeste plekken is Winschoten een stad met een gezellige historisch centrum. Plaatsen waar de leegstand de overhand krijgt worden onaantrekkelijk en ongezellig. 

De strategie is om het centrum van Winschoten aantrekkelijk te houden voor bezoekers. Dat kan door de leegstand zoveel mogelijk te beperken in een compact en dus kleiner kernwinkelgebied met een hoge verblijfskwaliteit. Ook belangrijk: een aantrekkelijk en divers aanbod van voorzieningen en veel ‘reuring’ (activiteiten en evenementen). Er wordt dus gewerkt aan goede redenen voor zoveel mogelijk mensen om Winschoten te bezoeken.

De overheid investeert door middel van het ‘Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten’ circa € 15 miljoen in de herinrichting van wegen en pleinen en aankoop en verbetering van leegstaande panden. De provincie Groningen betaalt het grootste deel van het Actieprogramma. Ook de ondernemers dragen bij aan de versterking van het centrum. Niet alleen door in nauwe samenwerking met de gemeente en de provincie de strategie voor het centrum te ontwikkelen, maar ook door een financiële bijdrage van meer dan € 1 miljoen aan de stadsvernieuwing. Ook hebben de ondernemers in de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in het verbeteren van hun bedrijfspanden. De overheid heeft een stimulans van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor ondernemers die hun bedrijf willen opknappen of willen verhuizen naar de binnenstad. 

 

Vitaliteitsmonitor meet de impact van beleid en maatregelen

De gemeente en de ondernemers vinden het erg belangrijk om te weten wat het effect is van beleid. Zij hebben hiervoor een monitor ontwikkeld die de vitaliteit van het ondernemerschap in de binnenstad meet en de effecten van maatregelen op de vitaliteit van het ondernemerschap in kaart brengt. We vertellen er over tijdens het congres.

 

Zijn de resultaten van het experiment in Winschoten toereikend? Zijn nieuwe instrumenten gewenst?

Tijdens het congres informeren we u niet alleen over de resultaten van het experiment in Winschoten. We gaan ook in gesprek met u en met beleidsmakers uit Den Haag over de vraag of de financiële en juridische instrumenten voor het versterken van de binnenstad toereikend zijn. Kan het anders of beter? We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de provincie, BZK, EZ, I&M en Platform 31. Ook hebben we experts uitgenodigd om hun visie te geven. Onder andere prof. Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid is aanwezig.

 

 

mailing
 mailing