Week van de Globalisering 2023

(English text below)

 

De internationaal economische situatie in de wereld is er sinds de vorige editie van de Week van de Globalisering niet beter op geworden. Sterker nog, er lijkt een nieuw tijdperk aangebroken waarin veel ‘oude’ waarheden en regels niet meer gelden, waarin de internationale verhoudingen soms op scherp staan en de wereldwijde integratie en globalisering definitief stagneert. Zo is de invasie van Rusland in Oekraïne het tweede jaar in gegaan. Dit heeft verstrekkende gevolgen op velerlei vlakken. Zo heeft Europa haar energievoorziening drastisch moeten herzien en zijn de wereldprijzen van energie en voedsel sterk gestegen. Ook de relatie tussen de VS en China is verder verhard, met als gevolg een grotere – politieke, diplomatieke en economische – verwijdering tussen beide grootmachten en groeiend protectionisme. De wereldwijde vraag naar (kritieke) grondstoffen groeit echter alleen maar, mogelijk zelfs exponentieel. Grondstoffen die essentieel zijn in de energietransitie en de noodzaak om duurzamer met onze planeet om te gaan. Dit alles dwingt ons na te denken hoe we ons gaan verhouden tot de aanbieders van deze grondstoffen, in de context van geopolitieke verschuivingen en veiligheid. In deze derde editie van de Week van de Globalisering staan dergelijke thema’s als strategische afhankelijkheden, geopolitieke ontwikkelingen en de energietransitie centraal.

Op 13 juni 2023 organiseren we een symposium en nemen we u mee in de trends, uitdagingen en verwachtingen voor de toekomst hieromtrent. Hoe gaat het met Nederland, welke trends zien wij in onze internationale betrekkingen, wat kunnen we verwachten van de EU, VS, China en andere (opkomende) regio’s of landen? Welke uitdagingen zijn er op weg naar een duurzamere toekomst? Tijdens dit symposium nemen historicus Arend Jan Boekestijn en andere gerenommeerde sprekers van verschillende organisaties zoals Clingendael, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het CBS u mee door deze vraagstukken. Dit symposium zal live plaatsvinden, op 13 juni van 10:30 uur tot 17:30 uur, bij het CBS in Den Haag.

Tijdens het virtuele onderdeel van dit evenement (15 juni 2023, 13:45 – 16:15 CET) staat het zoeken naar een nieuw evenwicht in de geopolitieke machtsbalans en de weerslag ervan op globalisering en handel centraal. Zitten we in een transitie naar drie grote handelsblokken - China, VS en EU? Zien we desintegratie of ontkoppeling van productieketens en een beweging naar friendshoring? Welke uitdagingen brengen de enorme vraag naar (slimme) semiconductors en chips, kritieke materialen en de digitale revolutie (denk aan AI) met zich mee? In hoeverre zijn er realistische oplossingen voor mondiale problemen, zoals klimaatverandering en het grondstoffentekort? De presentaties worden verzorgd door Chad Bown (senior fellow bij het Peterson Institute for International Economics in Washington D.C.), Sigrid Johannisse (hoofd bij de Permanente Vertegenwoordiging EU) en Joris Teer (strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies).

De Week van de Globalisering brengt academici, onderzoekers, senior beleidsmakers en het bedrijfsleven bij elkaar om te discussiëren over de belangrijkste uitdagingen en kansen die voortkomen uit het steeds veranderende internationaal economische klimaat.

De voertaal van het symposium op 13 juni is Nederlands. Het online-onderdeel van de Week van de Globalisering op 15 juni is in het Engels. 

Het programma openmaken

Aanmelden

 

(In English)

Over the past year, since our edition of Globalisation Week, the international economic situation has not improved. In fact, it seems a new era has started in which conventional truth and rules no longer apply, international relations are on edge, and globalisation is definitely stagnant. The war in Ukraine following Russia's invasion has entered its second years, and has had far-reaching consequences in many different areas. Europe has to drastically revise its energy supply and global prices of energy and food have soared. The relationship between the US-China relations have also been hardening, causing further political, diplomatic and economic alienation between the two superpowers  as well as growing protectionism. At the same time, global demand for (critical) raw materials is only growing, possibly even exponentially. Such materials are key factors in the energy transition and the need to use our planet's resources more sustainably. These developments force us to rethink how we should interact with the suppliers of these raw materials, in the context of geopolitics and security.

On 13 June 2023 we will organise a symposium and take you through current trends, challenges, and expectations for the future. How is the Netherlands doing, what trends do we see in international relations, what can we expect from the EU, the US, China, and other (emerging) regions or countries? What are the challenges on the road towards a more sustainable future? This event will feature presentations by distinguished historian Arend Jan Boekestijn and other prominent speakers from various organisations in the Netherlands, such as the Clingendael Institute, the Ministry of Foreign Affairs and Statistics Netherlands. This symposium will be held live on June 13th, from 10:30 till 17:30 CET, at Statistics Netherlands in The Hague.

The virtual part of Globalisation Week, 15 June 2023 (13:45 – 16:15 CET), will focus on exploring a new balance in geo-politics and its effects on globalisation and trade. Are we in a transition to three major trade blocs - China, the US, and the EU? Are we witnessing disintegration or decoupling of supply chains and a shift towards friendshoring? What challenges do the digital revolution and the enormous demand for (smart) semiconductors and chips and critical materials bring forth? To what extent are there realistic solutions to global issues such as climate change and the shortage of raw materials? The speakers are Chad Bown (senior fellow at the Peterson Institute for International Economics in Washington D.C.), Sigrid Johannisse (Head of Economic and Climate Policy Section, Permanent Representation to the EU) and Joris Teer (Strategic Analyst at the Hague Centre for Strategic Studies).  

This online event brings together academics, researchers, senior policymakers and the business community to discuss the key challenges and opportunities arising from the ever-changing economic climate.

Please note, the working language spoken on the symposium (13 June) is Dutch. The online part of Globalisation Week (15 June) will be held in English.

 

 

Open the programme

Register