Over het symposium


Het Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg (CKG), gelieerd aan het Groningen Centre for Health Law, in samenwerking met het Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen en de Universiteit Maastricht, organiseert op woensdag 22 november 2023 in het Experience Center van het Radboudumc te Nijmegen het symposium:
Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Kinderen vormen een bijzondere categorie personen vanwege hun kwetsbaarheid, afhankelijkheid en de zich ontwikkelende vermogens. Deze factoren spelen eveneens een rol bij de medische zorg voor kinderen. In dat verband rijzen geregeld vragen over de wijze waarop de fundamentele rechten van het kind bij die zorgverlening in het geding zijn. De eerbiediging van deze rechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), behelst een opdracht aan de internationale statengemeenschap alsook aan afzonderlijke verdragsstaten. 

Bij de eerbiediging van die rechten in de kindergeneeskundige zorg rust tevens een bijzondere verantwoordelijkheid op zorginstellingen en individuele hulpverleners. Hoe deze verantwoordelijkheid concreet invulling moet worden gegeven, is – ook in Nederland – echter nog weinig systematisch in kaart gebracht. Het CKG beoogt de betreffende verantwoordelijkheden van hulpverleners, zorginstellingen en de staat zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang te beschrijven en te verklaren, om zo meer helderheid te brengen in kinderrechtelijke vraagstukken in de gezondheidszorg. Dit symposium wil daar aan bijdragen. 

Doel
Op het symposium bespreken we de rechten van kinderen in de gezondheidzorg in verschillende contexten en benoemen bestaande knelpunten en problemen daaromtrent. Dit als basis voor een komende onderzoeks- en samenwerkingsagenda. 

Doelgroep 
Het symposium is voor professionals die betrokken zijn bij de medische zorg voor kinderen en die een bijzondere interesse hebben voor de kinderrechtelijke aspecten daarvan. 

Over GCKG
Klik hier voor meer informatie over het Gronings Centrum voor Kinderrechten in de gezondheidszorg.