03 oktober 2023

15:00 - 19:30

In kort bestek worden de belangrijkste punten uit de BNL-statuten en -reglementen, zoals de bestuursaansprakelijkheid behandeld.
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, verplichtingen, wet- en regelgeving en risico’s worden besproken. Bespreken welke kwaliteiten en vaardigheden je als bestuurder nodig hebt om draagvlak te creëren en om de belangen van je achterban te behartigen.