09 maart 2023

10:00 - 17:30

Arbeidsverhoudingen: kwalificatie, vraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht

Statutair Directeur: Benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur

Concurrentie-, boete- en proeftijdbeding en eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst.

Privacy

23 maart 2023

10:00 - 17:30
Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid
Flexibele arbeidsverhoudingen: Uitzenden, payrolling en contracting 
Gelijke behandeling: gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v 
Arbeid en Loon

13 april 2023

10:00 - 17:30

CAO-recht I: Grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid 

CAO-recht II:

CAO-recht III: Nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's

Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht

20 april 2023

10:00 - 17:30

Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i

Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden

Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, Arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement 

De zieke werknemer: Loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA

11 mei 2023

10:00 - 17:30

Europees Arbeidsrecht: doorwerking EU recht

Overgang van Ondernemingen: Overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van ondernemingen en CAO's

Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre pack 

Ambtenarenrecht (WNRA en implementatieproblematiek)

01 juni 2023

15:00 - 17:00

Wrap up online

15 juni 2023

10:00 - 13:00

Tentamen 

06 juli 2023

Slotdiner en certificaatuitreiking

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren