Tussenbalans Werken met Inkoopovereenkomsten 2021 

Per 1 januari zijn de nieuwe resultaat- en ontwikkelovereenkomsten van kracht geworden. Dat is inmiddels 9 maanden geleden. Een goed moment om stil te staan bij wat we in ons dagelijks werken (en in het samenwerken als opdrachtgever met onze opdrachtnemers, de jeugdhulpaanbieders) hebben geleerd over het in de praktijk brengen van deze overeenkomsten.

Specifieke onderdelen vereisen daarbij extra aandacht. Zo zijn er onderwerpen in de overeenkomsten opgenomen, waarbij in de praktijk verschillen van inzicht blijken te bestaan met de aanbieders (en soms zelfs tussen de gemeenten onderling) hoe de desbetreffende artikelen te interpreteren en vervolgens te operationaliseren. 

Daarnaast is het goed om stil te staan bij het ontwikkelkarakter van de gemaakte afspraken. Dat karakter krijgt vorm via de Ontwikkeltafel, waar conform de overeenkomsten gemeenten en aanbieders samen werken aan een reeks van onderwerpen. Het eerste seizoen ‘ontwikkeltafelen’ heeft geleid tot een pakket aan herzieningsvoorstellen, dat op dit moment formeel in procedure is gebracht. De tweede reeks Ontwikkeltafels gaat op 16 september van start. Welke mogelijkheden bieden die tafels aan gemeenten om niet alleen die onderwerpen zoals opgesomd in artikel 5 van de Ontwikkelovereenkomst verder uit te werken, maar de samenwerking met aanbieders ook te benutten om de meer algemene ambities van transformatie en kostenbeheersing (zoals ook verwoord in artikel 1 van de Resultaatovereenkomst en de Overwegingen waarmee de Ontwikkelovereenkomst opent) te realiseren? 

En bij dit alles geldt uiteraard ook nog, dat de dagelijkse voorziening van jeugdhulp conform de procedures die daarvoor staan (zie bijvoorbeeld het administratieprotocol, en denk ook aan het werkproces rondom het bepalen van aard en omvang tot en met de uitvoering van jeugdhulp en uiteindelijk vergoeding van de geleverde inzet) voortgang dient te vinden conform de bestuurlijke opdracht om de continuïteit van de jeugdhulp en het behoud van het zorglandschap te waarborgen.

Het is vanuit dit overzicht, dat het Servicebureau een ‘tussenbalans’-sessie organiseert voor de direct bij het werken met de overeenkomsten betrokken collega’s van de H10-gemeenten. Doel is om in gezamenlijkheid de tussenbalans op te maken; waar nodig zal het Servicebureau de uitkomsten van de bijeenkomst verwerken in haar jaarplan 2022 en het DO en het GR-bestuur daar over informeren.

Voor meer informatie ga naar Programma. 

Aanmelden bijeenkomst Tussenbalans werken met de nieuwe inkoop 2021 kan tot en met 28 september 2021.

U ontvangt twee dagen voor de bijeenkomst een bericht over uw aanmelding met daarin de ZOOM link. 

Meer informatie
Zijn er vragen en/of aandachtsgebieden over de bijeenkomst? Dan kunt u een mail sturen naar kees.verhaar@h10inkoop.nl.