Werkconferentie 4 november

Datum: vrijdag 04 november 2022

Tijd: 09.00 uur - 12.30 uur (08.30 uur inloop |12.00-12.30 uur lunch)

Locatie: ZZIIN, Javastraat 26, Den Haag

 

Let op: het is betaald parkeren dus kom met het ov of de fiets. Je kunt je fiets in de achtertuin neerzetten, navigeer dan op Burgemeester Marijnenlaan 22.

 

Programma

08.30 - 09.00 uur - Inloop

09.00 - 09.30 uur - Plenair

09.30 - 10.15 uur - Workshops ronde 1

10.15 - 10.50 uur - Vraag en aanbod met koffie en thee

10.50 - 11.35 uur - Workshops ronde 2

11.35 - 12.00 uur  - Plenair en afronding

12.00 - 12.30 uur - Lunch

 

Let op: Er is een maximaal aantal deelnemers per workshop

Workshops

 

1. Maatwerkklas - Roemer Visscher

De Maatwerkklas van de Roemer Visscher is bedoeld voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeftes op sociaal - emotioneel en/ of op didactisch gebied. Het doel van de pilot is:
·    Preventief acteren op de mogelijke problemen
·    Terugdringen van de leerachterstanden
·    Voorkomen negatieve uitstroom
·    Voorkomen schooluitval
·    Succesvolle doorstroom naar MBO.

De leerlingen ontvangen een klassentraining t.b.v. een veilig klimaat. De SOT-er voert voor – en na afloop van de training een klassenobservatie uit, met als doel in kaart te brengen of de opbrengsten van de training zichtbaar zijn. Indien nodig, ontvangen leerlingen een vervolg- of een parallel coaching traject.

 


2. VERVALLEN |Kompasklas - Zuid-West College

Het Zuid-Westcollege heeft veel te maken met leerlingen met een bbl lwoo-advies vanuit de basisschool, die het niveau niet aankunnen of het lastig vinden. Soms komen ze beter tot hun recht op het praktijkonderwijs. Om deze leerlingen toch te kunnen bedienen, om het beste uit ze te halen en ze wél een bbl-diploma mee te kunnen behalen is de Kompasklas een must. Dit voorkomt uitval, afstroom en tegenvallende bbl-slagingspercentages in de bovenbouw.   

 

3. Expertisegroep cluster 3/4 - Pleysier Delft + SWV Delft  

Reguliere vo-scholen lopen regelmatig tegen de grenzen aan van hun mogelijkheden in de ondersteuningen van leerlingen met leer- en /of gedragsproblematiek, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Voor passende begeleiding binnen het vo voor deze doelgroep, is soms behoefte aan meer cluster 3 & 4 kennis en expertise. Pleysiercollege Delft en SWVO Delflanden is gestart met de Expertisegroep cluster 3 & 4 om meer specialistische kennis binnen de reguliere vo-scholen te brengen. Aan de hand van praktijkervaring vanuit het speciaal onderwijs en in samenwerking met de reguliere scholen kunnen we de vertaalslag maken naar ondersteuningsmogelijkheden in de dagelijkse schoolpraktijk.  In de presentatie zullen wij meer vertellen over de expertisegroep, de doelen, onze werkwijze en ervaringen van de afgelopen jaren.  

 

4. Examen maatwerk - Gymnasium Novum

Voor sommige leerlingen is het examen doen binnen de standaard tijd - om verschillende redenen - niet haalbaar. Op het Gymnasium Novum hebben we inmiddels ruime ervaring met het bieden van maatwerk hierin. Al naar gelang wat nodig is voor de zorgleerling, spreiden we examens. Soms vertragen we, soms versnellen we. Aan de hand van casussen en met de wet- en regelgeving die erbij komt kijken, willen wij jullie van tips and tricks voorzien. Voor een aantal leerlingen is deze aanpassing in het (examen)systeem immers dé manier om toch op de eigen school het diploma te kunnen behalen.

 

5. Inclusieladder - Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

De inclusieladder is een instrument dat helpt om het goede gesprek te voeren en om inclusie concreter te maken. Met deze inclusieladder bespreken we de drie domeinen voor inclusie op schoolniveau (organisatorisch/sociaal/didactisch). We willen jullie uitdagen om de discussie met elkaar aan te gaan over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van inclusie. Zowel inclusiefans als sceptici zijn welkom! 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren