Stagecriteria Informatica (INF)
 

(Voor afstudeercriteria scroll naar beneden)

In het 3e studiejaar gaan de studenten stagelopen bij een bedrijf waar hun toekomstige beroep wordt uitgeoefend. Ze zijn een half jaar (september t/m december/januari) werkzaam bij een bedrijf. Studenten lopen 4 of 5 dagen per week stage. Daarnaast worden tijdens de stage enkele terugkomdagen georganiseerd voor de student waarbij zij aanwezig moeten zijn.

Het doel van de stage is om kennis te maken met de vele verschillende aspecten van het vak. De student neemt deel aan het totale werkproces. Dit betekent dat zoveel mogelijk facetten van het beroep aan bod moeten komen: van opdrachtbespreking met de klant, analyse en advies, tot uitvoering en oplevering.

We verwachten dat u de student een actieve en zelfstandige bijdrage laat leveren, zodat de student de gewenste beroepsvaardigheden zoveel mogelijk ontwikkelt. De student wordt daarbij intensief begeleid door iemand binnen het bedrijf die werkzaam is in het beroep, waarvoor de student wordt opgeleid. Tevens verwachten we dat de student samenwerkt met diverse HBO-ers binnen het bedrijf, een afdeling of team om breed in aanraking te komen met de toekomstige werkomgeving.

Tijdens de stage werkt de student aan opleidingscompetenties en aansluitende leerdoelen. U biedt voldoende ruimte en relevante (deel)opdrachten hiervoor en laat de student met de juiste aandacht, begeleiding en feedback deze leerdoelen en competenties optimaal ontwikkelen. De leeromgeving van de student staat centraal.

Waar moet een stagebedrijf Informatica aan voldoen?

● Het stagebedrijf heeft minimaal 5 vaste medewerkers;

● Het stagebedrijf heeft minimaal 2 vaste software developers (minimaal HBO-niveau en geen stagiair(e)s) op de stagelocatie waarvan minimaal 1 vaste software developer meewerkt aan hetzelfde project of aan een aantal van dezelfde werkzaamheden;

● Er is een vaste begeleider aangewezen (minimaal HBO-niveau en software developer) die gerichte en wekelijkse feedback en sturing geeft. Daarnaast dient de begeleider over het algemeen ook dagelijks aanwezig te zijn voor vragen en over voldoende tijd te beschikken om te begeleiden;

● Er is een fysieke werkplek binnen het bedrijf voor 4 of 5 dagen per week, voorzien van een computer of laptop met de benodigde configuratie en software.


Waar moet een stageopdracht/stagewerkzaamheden aan voldoen?

● Bij de stage staat de eigen ontwikkeling centraal, wat onder andere inhoudt dat er ruimte is om te werken aan de persoonlijke leerdoelen;

● Bij de stage is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden het ontwikkelen van software;

● Tijdens de stage dient de student door middel van uit te voeren taken in staat gesteld te worden om te werken aan de competenties manage en control, analyseren, ontwerpen, realiseren en adviseren.

De opleiding kan zich het recht voorbehouden om een stage af te keuren, indien blijkt dat er niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, of indien er zich situaties voordoen waardoor de kwaliteit en geschiktheid van de stageplaats niet (meer) kunnen worden gegarandeerd.

Verwachtingen begeleiding:
● Eén persoon binnen het stagebedrijf wordt aangewezen als begeleider van de student. Deze persoon heeft een HBO achtergrond en is werkzaam op dezelfde dagen als de student. De begeleider maakt een account aan op Praktijklink.nl en registreert zichzelf als begeleider;
● De begeleider bepaalt in overleg met de student de begeleidingsvorm;
● De begeleider is verantwoordelijk voor de procesmatige begeleiding van de student binnen het bedrijf en begeleidt deze ook op inhoudelijk en technisch vlak;
● De begeleider geeft wekelijks gerichte feedback en sturing aan de student;
● Begeleidt de student binnen het bedrijf bij het ontwikkelen van de competenties;
● Stemt verwachtingen af met student en stagedocent op uitnodiging van de student;
● Ontvangt de stagedocent op verzoek van de student tenminste één keer op de werkplek;
● Vult halverwege de stage en aan het eind van de stage het feedbackformulier in en gaat hierover in gesprek met de student.

Achtergrond opleiding Informatica:
De informatica studenten worden opgeleid tot software engineer, om de wereld om ons heen in de toekomst efficiënter in te richten. Ze raken bekend met diverse aspecten binnen het ICT werkveld en leren deze technieken op verschillende manieren in te zetten. Voor app, web of game ontwikkeling, big data verwerking of software ontwikkeling.

Competenties stage Informatica:
Tijdens de stage werkt de student aan de competenties manage & control, analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en professional skills.


Contact:
Anouk Dujardin, stagecoördinator opleiding Informatica
E-mailadres: a.dujardin@hr.nlAfstudeercriteria Informatica (INF)

De opleiding Informatica leidt studenten op voor een beroep in de ICT. Een afgestudeerde Informaticus is specialist in het maken van één of meer typen software, waarbij de softwaresystemen groot en complex kunnen zijn. Studenten kunnen met deze opleiding bijvoorbeeld aan de slag als programmeur, of applicatieontwikkelaar. Het beroepsprofiel van een informaticus is ontleend aan de domeinbeschrijving ICT van de hbo-i stichting, een landelijk kader voor de eindkwalificaties op bachelor-niveau voor afgestudeerden van Nederlandse hbo-opleidingen in het ict-domein.

De opleiding Informatica beoogt professionals aan het beroepenveld af te leveren die in staat zijn om ICT-systemen te analyseren, ontwerpen en realiseren die voorzien in de behoeften van opdrachtgevers en gebruikers. De opleiding Informatica richt zich hierbij vooral op informatiesystemen. Afgestudeerden kunnen werken in een multidisciplinair team, waarin zij hun taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze kunnen klant- en probleemgericht opereren en methodisch handelen. Zij staan open voor technologische ontwikkelingen en zijn in staat om te reflecteren op hun beroepsmatig handelen en dat zo nodig bij te sturen.

De kern van de activiteiten van informaticaprofessionals kan aan de hand van de volgende beroepsspecifieke competenties worden samengevat (eveneens ontleend aan de hbo-i domeinbeschrijving):IN
F

Manage and Control

Uitvoeren configuratie-, change- en releasemanagement in afstemming met infrastructuurmanagement. Inrichten van een ontwikkelstraat met geautomatiseerde build en test infrastructuur.

Realiseren

Bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, eventueel in de cloud, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande frameworks. Toepassen van testautomatisering bij het uitvoeren van testen.

Ontwerpen

Opstellen van een softwarearchitectuur voor een softwaresysteem, opgebouwd uit bestaande en nieuwe systemen, rekening houdend met meerdere belanghebbenden en kwaliteitskenmerken, waaronder security en schaalbaarheid. Opstellen van teststrategie voor systeemtesten.

Adviseren

Adviseren met betrekking tot de keuze voor softwarearchitectuur of bestaande software frameworks, waarbij kostenaspecten en kwaliteitskenmerken zoals beschikbaarheid, performance, security en schaalbaarheid een rol spelen. Adviseren over de aanpak bij het verwerken en raadplegen van grote hoeveelheden data met aandacht voor privacy. Adviseren over de inrichting van een softwareontwikkelproces, waaronder het testproces.

Analyseren

Uitvoeren van een requirementsanalyse voor een softwaresysteem met verschillende belanghebbenden in een context van bestaande systemen. Definiëren van acceptatiecriteria aan de hand van kwaliteitseigenschappen en een uitgevoerde risicoanalyse met onder ander aandacht voor security aspecten.

 

In het vierde studiejaar wordt de studie afgesloten met een afstudeeropdracht. De student doet dan zelfstandig een afstudeeronderzoek voor een bedrijf. Met de afstudeeropdracht toont de student aan op professioneel niveau van een startend beroepsbeoefenaar te kunnen werken en in staat is om kennis, inzicht en vaardigheden die tijdens de studie zijn verkregen, toe te passen op het niveau van de zogenaamde eindkwalificaties (zie hierboven). De student kan dan laten zien dat hij/zij in staat is om, vanuit een onderzoeksvraag, tot een innovatieve oplossing voor een product, systeem of dienst te komen op tenminste het eindniveau van de opleiding.

Voorwaarden afstudeerbedrijf opleiding Informatica:
Om studenten de gelegenheid te geven om hun afstudeeropdracht in een juiste omgeving, bij een gekwalificeerd bedrijf te doen, zijn er een aantal voorwaarden opgesteld voor het afstudeerbedrijf:
 

  • Het afstudeerbedrijf heeft minimaal vijf software developers in dienst met minimaal een hbo-niveau;
  • De beoogde afstudeerbegeleider is liefst zelf ook een software engineer;
  • Het afstudeerbedrijf stelt gedocumenteerde eisen aan de software-ontwikkeling (denk daarbij aan requirements capturing, ontwerpeisen, coding conventions, code reviews, testen, liefst ook continuous integration en deployment);
  • Het afstudeerbedrijf biedt de student de mogelijkheid alle ICT- competenties (analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren, en manage en control) en professional skills (communiceren en samenwerken) op eindniveau te kunnen behalen;
  • Het bedrijf biedt de student de mogelijkheid om de vereiste beroepshouding van een startende beroepsbeoefenaar te vertonen en verder te ontwikkelen;
  • De opdracht heeft een toegepaste onderzoekscomponent, waarbij keuzes onderbouwd kunnen worden vanuit theoretische kennis (valide bronnen, vakliteratuur), extern onderzoek en/of eigen deelonderzoek.

 

Contact:
Marian Slingerland, afstudeercoördinator opleiding Informatica
E-mailadres: m.slingerland@hr.nl