Congres Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

24 november 2022

Blik vooruit,
Groene Metropoolregio 2120

Vandaag, morgen en overmorgen in onze groene regio. In het verlengde van de verstedelijkingsopgave verkennen we met de Groene Metropoolregio 2120 toekomstscenario’s voor de ruimtelijke opgave in onze regio; vergezichten over 50 à 100 jaar. Hierbij is grote aandacht voor klimaat, economie, energie en de schaarse ruimte. Voor de ontwikkeling van de vergezichten werken we samen met de provincie en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Als vervolg op het drukbezochte regiocongres Groei in Balans organiseren wij op donderdag 24 november van 13.00 - 17.00 uur een vervolgevenement: Blik vooruit in de Groene Metropoolregio 2120.

Til jezelf uit het hier en nu en focus voor even op de langere termijn. Wat weten wij op basis van robuuste trends, wat zijn kansen, wat zijn onzekerheden?

In de Groene Metropoolregio 2120 werpen wij een blik op de toekomst en consequenties op regionale schaal (Arnhem-Nijmegen) als het gaat over thema’s als: klimaat, natuur, biodiversiteit, verstedelijking en circulariteit.

Deze middag presenteren wij een eerste blik op de toekomst en nodigen wij u uit om hier in inspiratiesessies dieper op in te gaan. Samen verrijken en scherpen we het toekomstbeeld aan. Wat betekent dit vergezicht voor de opgaves waaraan we nu werken?

AANLEIDING

De Ambitie: Groene Groei! We zijn een bloeiend stedelijk netwerk, zonder de overdruk van de Randstad. Dat willen we zo houden. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien, in inwoners, in werkgelegenheid, in mobiliteit. We zetten in op blijvend werk en huisvesting voor onze inwoners. We zien ook dat onze gekoesterde leefkwaliteit bedreigd wordt als we niet gezamenlijk sturen op de groei die op ons afkomt. Als gemeenten willen we daarom op regionaal niveau samenwerken, met elkaar en onze partners: hoe leiden we de groei gezamenlijk in goede banen, zodat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft? Daarom: Groene Groei.

Het klimaat verandert. Dat heeft flinke gevolgen voor hoe we ons land inrichten. In het regeerakkoord is onomwonden het uitgangspunt verankerd dat het water- (en bodem) systeem leidend moeten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

WENKEND PERSPECTIEF

In de Groene Metropoolregio 2120 werpen we een blik op de toekomst en consequenties op regionale schaal (Arnhem/Nijmegen) als het gaat over klimaat, natuur/biodiversiteit/verstedelijking, circulariteit et cetera. In samenwerking met de verschillende partners tillen we onszelf even uit het hier en leggen we de focus voor even op de langere termijn. We inventariseren: Wat weten we, wat zijn kansen, wat zijn de onzekerheden, wat vraagt het om klimaat adaptief, weerbaar te zijn? Welke scenario’s volgen hieruit om te werken aan ‘een klimaat robuuste Groene Metropoolregio’.

Door de ruimtelijke aspecten, de progressie van de verstedelijkingsopgaven, de vraagstukken die de opgaven in de regio nu oproept en de vergezichten te verbinden ontstaat synergie waardoor de kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt. En komen we tot gebiedsuitwerkingen die integraal zijn en robuust voor de toekomst. Hiervoor gaan we in samenwerking met o.a. Wageningen University & Research in ontwerpateliers kijken naar ontwikkeling op de lange termijn. We verkennen hoe we als gemeenten op regionaal niveau kunnen samenwerken, met elkaar en onze partners om onze Groene Metropoolregio stapsgewijs naar een robuuste toekomst te kunnen begeleiden waarbij de balans tussen adaptieve stedelijke ontwikkeling en een weerbaar en ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren