High Tech groeikansen voor het bedrijfsleven 

In deze interactieve sessie besteden we aandacht aan de groeikansen voor bedrijven in de hightech sector. In een open discussie delen vertegenwoordigers van de groeifondsvoorstellen ervaringen en best practices. De volgende vragen staan hierbij centraal:

• Hoe betrek je het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en uitvoering van groeifonds voorstellen?

• Wat zijn de grootste uitdagingen?

• Op welke manier kan het MKB meedoen?

• Zijn er synergiekansen met andere groeifondsvoorstellen?

Discussieleider:

Xander Pieterse (FME) – Xander is een ervaren business consultant in business development en finance. Hij helpt bij bedrijfskundige vraagstukken ten aanzien van innovatie, haar toepassing, marktgang, opschaling van MKB.

 

Panelleden:

Toon Evers (Philips) – Groeifondsvoorstel Medtech NL

MedTechNL zet in op medisch technologische innovaties ter verbetering van de kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg uitgaande van vraagsturing, excellentie en de gezamenlijke internationale concurrentiekracht. Hiertoe bouwt MedTechNL aan een sterk medtech innovatie ecosysteem. Om innovaties beter en sneller in de markt te laten landen wil MedTechNL open infrastructuren neerzetten en ervoor zorgen dat er doelmatiger samengewerkt wordt tussen grote en kleine bedrijven. Vroeg in het ontwikkeltraject samenwerken aan interoperabiliteit is cruciaal voor adoptie, zeker gezien de snelle digitalisering van de zorg. Waar ziet het MKB de grootste kansen voor de ontwikkeling van gezamenlijke Medtech proposities?

 

Willem Endhoven (High Tech NL) – Groeifondsvoorstel Nextgen Hightech

Nxtgen Hightech zet in op de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech equipment voor de toekomstige generatie; gericht op concurrentie positie, technologische soevereiniteit en vooral: het verdienvermogen van de nederlandse HighTech industrie. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is cruciaal om de ambitie te realiseren. Is Nxtgen Hightech geslaagd om de hele waardeketen aan te laten haken, en niet alleen ‘the usual suspects’?

 

Raoul Oostenbrink (Innovation Value eXchange) – Groeifondsvoorstel Quantum Delta

Quantum Delta NL heeft de ambitie om Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie. Het programma krijgt 615 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds om in zeven jaar een leidend Europees kenniscluster te ontwikkelen. Waar ziet het bedrijfsleven – met name het mkb – de grootste kansen voor samenwerking?

 

Ellart de Wit (Hygear) – Groeifondsvoorstel Groenvermogen

GroenvermogenNL investeert in een sterk groene-waterstof-ecosysteem in Nederland. Het doel van het programma is om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. Hoe kan Groenvermogen de industriële clusters (grootbedrijven én MKB) nog beter betrekken bij de uitvoering?

 

High Tech groeikansen voor onderzoek en innovatie

In deze interactieve sessie besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor onderzoekers en vernieuwers om te participeren in de groeifondsvoorstellen. De voorgestelde hightech innovaties voor vele toepassingen vragen immers om excellente R&D. De volgende vragen staan hierbij centraal:

•             Hoe helpt de technologie van de toekomst bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken?

•             Hoe ondersteunen innovatie-ecosystemen onderzoek, innovatie en ondernemerschap?

•             Hoe kan multidisciplinaire samenwerking worden gestimuleerd?

 

Discussieleider:

Vera Janssen (NWO)

Panelleden:

Timo Meinders (Universiteit Twente) – Nxtgen Hightech

Nxtgen Hightech is een breed programma gericht op technologieontwikkeling voor een nieuwe generatie hightech equipment. Vanwege de breedte liggen raakvlakken met andere programma's voor de hand. Hoe bereiken we synergie in de inzet van verschillende instrumenten?

 

Nico Verdonschot (Universiteit Twente) – MedTechNL

MedTechNL richt zich op technische innovaties voor medische toepassingen. Focus op toepassing draagt bij aan maatschappelijke en economische impact. Maar het begint bij brede kennis van sleuteltechnologieën. Hoe blijven we met elkaar bouwen aan die fundamentele kennisbasis?

 

Idelfonso Tafur-Monroy (TU Eindhoven) – QuantumDelta

QuantumDelta streeft naar een sterk nationaal ecosysteem voor quantum onderzoek en innovatie. Integratie van belangrijke technologiegebieden als quantum en fotonica is daarvoor essentieel. Maar ook samenwerking tussen regionale hubs. Hoe kunnen we die verbindingen effectief vormgeven?

 

Stefan Leijnen (NLAIC) – AINED

AINED wil de Nederlandse positie in AI versterken. Uitdagingen rond kennis, innovatie, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen worden zoveel mogelijk in samenhang opgepakt via een landelijk netwerk van AI-hubs. Hoe kunnen we via deze integrale aanpak zorgen dat ketensamenwerking floreert?

 

High Tech groeikansen voor Human Capital 

In deze interactieve sessie besteden we aandacht aan de ambities van de groeifondsvoorstellen in relatie tot de (regionale) arbeidsmarkt van de toekomst, zowel beschikbaar talent als het kwaliteitsniveau: ons Human Capital. We bespreken samen met vertegenwoordigers van groeifondsvoorstellen wat nodig is om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs structureel te versterken. De volgende vragen staan hierbij centraal:

• Hoe krijg je het mbo en hbo betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van groeiplannen?

• Hoe kun je de samenwerking organiseren en wie heb je daarvoor nodig?

• Hoe bereiken we de nieuwe generatie en de ‘omscholers’?

 

Discussieleider:

Hanneke Ackermann (FME) – Programmamanager Beleid en Arbeidsmarkttransities en Human Capital Coordinator

 

Panelleden:

Susanne van der Velden (FME / Smart Industry) – Groeifondsvoorstel Nxtgen Hightech

De kern van voorstel is de NL High Tech industrie te laten groeien in nieuwe waardeketens. Maatschappelijke transities bieden groeikansen, en vragen om nieuwe equipment, met nieuwe waardeketens. Nieuwe Nederlandse (of Europese) posities voor de NL industrie ontstaan niet vanzelfsprekend, en vergen een programmatische aanpak (= NG-HT). In deze nieuwe waardeketens beoogt Nxtgen Hightech “control points” te realiseren. Control point is OEM die als hub in de waardeketen fungeert maar kan ook een kritische component leverancier zijn (OMM) waar OEM niet omheen kan. Control point geeft “right-to-play”, en borgt ook Nederlandse strategische autonomie. Het fundament wordt gevormd door de technologieën en het High Tech ecosysteem. Onze waarde propositie is dat we excellent technologieën kunnen vernieuwen én toepassen, maar daarvoor moeten we blijvend investeren in de kennisbasis van ons programma; de brede benadering van het ecosysteem zorgt ervoor dat we effectiever waarde toevoegen door verbinding, locaties en visie.

Om onze bijdrage vanuit Smart Industry te leveren aan de nieuwe (en bestaande) generatie High Tech Equipment is het nodig dat we (middels digitalisering) de arbeidsproductiviteit per jaar 5% laten stijgen ipv het langjarig gemiddelde van 2,5%. Wat kan hier volgens jullie aan bijdragen?

 

Erik van Oorschot (Photon Delta) – Groeifondsvoorstel Fotonica

De kern van het Groeifonds voorstel is het integraal versterken en doorontwikkelen van het PhotonDelta ecosysteem door versneld te industrialiseren, world-class applicatietechnologie te ontwikkelen in een ontwerpbiblioheek en het ecosysteem als motor voor continue innovatie van de industrie verder te versterken. Uitgangspunt is dat de daarmee gepaard gaande economische activiteit in Nederland plaatsheeft en klanten in Europa en wereldwijd kunnen worden bediend, van vroege ontwikkeling tot productie. Daarmee wordt de positie van Nederland in deze groeiende industrie ook in de toekomst duurzaam economisch versterkt.

Het toekomstperspectief ligt uiteindelijk in de directe en toeleveringsindustrie voor geïntegreerde fotonica, met 30.000 banen en een BBP-aandeel in 2030 van 5 miljard euro, oplopend tot 10 miljard in 2040. Hoe kunnen we deze 30.000 banen invullen, in deze nieuwe industrie? De arbeidsmarkt is nu al oververhit. Is er een gezamenlijke aanpak nodig, over alle groeifondsvoorstellen heen? Welke rol kan de overheid vervullen om het arbeidsmarktbeleid te sturen? Welke rol kunnen de opleidingsinstituten, MBO, HBO en WO, hierin spelen? Wat kunnen we leren van ervaringen uit het -recente- verleden? Hoe kunnen we de keuze voor techniek stimuleren?

Pieter Moerman (Katapult) – Groeifondsvoorstel "Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs"

Het NGF voorstel bevat een aanpak voor opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Transities op het gebied van klimaat, smart industry, energie, zorg, landbouw en wonen vragen veel van ons menselijke kapitaal. De vakmensen van morgen hebben andere kennis en vaardigheden nodig. En er zijn er méér van nodig. We zullen daarnaast veel beter gebruik moeten maken van kennis en innovatieve oplossingen. De afgelopen 10 jaar zijn ruim 400 publiek-private samenwerkingsverbanden ontstaan met 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeteren. In de aanpak bouwen we voort op dit beschikbare fundament en schalen we op.

Sjoerd Keijser (FME) over Technohubs (Skills-labs): 

Technohubs zijn publiek-private samenwerkingen tussen maakbedrijven en onderwijsinstellingen. Ze hebben als doel om rondom een smart industry onderwerp lesmateriaal te ontwikkelen voor medewerkers en studenten. Hiervan kan ik voorbeelden noemen. 

In de samenwerking tussen deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen wordt kennis uitgewisseld over smart industry onderwerpen, wordt nagedacht over hoe je medewerkers hierin kunt opleiden en hen kunt betrekken bij de benodigde implementatie bij bedrijven.  

Tegelijkertijd wordt het ontwikkelde lesmateriaal ook toegepast in het onderwijs, worden studenten opgeleid. Deze studenten stromen weer in in de maakindustrie. Daarmee creëer je een hefboom in de adaptatie/implementatie van Smart Industry (doelstelling SI van 600 -> 6000 bedrijven) 

Technohubs helpen smart industry eerder, beter en sneller te implementeren bij maakbedrijven, door kennisuitwisseling, opleiding én het betrekken van (potentiële) medewerkers.  

Smart industry streeft arbeidsproductiviteit na. Dus technohubs hebben een toegevoegde waarde in de arbeidsproductiviteitsgroei  

Wat is er nodig voor een dergelijke publiek-private samenwerking? 

 

High Tech internationale groeikansen

In deze parallelsessie besteden we aandacht aan de manier waarop groeifondsvoorstellen internationale samenwerking en groei over de grens stimuleren. Dit is essentieel voor een brede kennisintensieve sector als hightech, waarin veel wordt geïnvesteerd in R&D en waar het buitenland de grootste afzetmarkt is. De volgende vragen staan daarbij dan ook centraal:

•             Hoe kan Europese samenwerking excellent Nederlands onderzoek en technologieontwikkeling stimuleren?

•             Hoe draagt internationale samenwerking bij aan het vermarkten van Nederlandse hightech oplossingen?

 

Discussieleider:

Marc Hendrikse (Holland High Tech)

Panelleden:

Kees van der Klauw (NLAIC) – AINED

AINED speelt in op verdere intensivering van data verzameling, uitwisseling en gebruik. Dat stopt niet aan de grens. Internationale samenwerking is essentieel, maar kan alleen als we ons nationaal verenigen. Hoe komen we tot een internationale datastrategie voor de Nederlandse maakindustrie?

 

Richard van der Sanden (ECCM / TU Eindhoven) – GroenvermogenNL

GroenvermogenNL ziet kansen voor Nederland om als technologieleverancier bij te dragen aan de wereldwijde energietransitie. Maar dat vraagt nog een enorme inspanning. Hoe ontwikkelen we een Nederlandse hightechindustrie die de internationale kansen van waterstof kan benutten?
 

Micha van Lin (Task Force Health Care) – MedTechNL

MedTechNL bouwt aan een sterk medtech innovatie ecosysteem. Grote verscheidenheid aan technologieën maakt internationalisering complex. Hoe komen we op het thema gezondheid en zorg tot een gezamenlijke aanpak die aansluit bij behoeftes van individuele ondernemers?

 

Frank Jansen (NAG) – Luchtvaart in Transitie

Luchtvaart in Transitie zet in op verduurzaming van de luchtvaart. In deze sector spelen grote internationale belangen. Hoe stimuleren we samenwerking over de grens en zorgen we voor toegang van Nederlandse maakbedrijven tot internationale supply chains?

TERUG NAAR HET AANMELDFORMULIER.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren