Over het IMOZ-programma

Huisartsen (vertegenwoordigd door de RHOGO), specialisten ouderengeneeskunde (vertegenwoordigd door de regionale werktafel SO) en VVT-organisaties Gooi-Vecht-Almere (vertegenwoordigd in het bestuurlijk netwerkoverleg) hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke aanpak op de maatschappelijke opgave bij de medische zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag. Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door een nieuwe vorm van samenwerken tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en zorgprofessionals, ongeacht verblijfplaats. Het is netwerkzorg waarbij het stepped care model en de IMOZ-methodiek goede gemeenschappelijke uitgangspunten bieden voor deze samenwerking in de regio. Het gaat om het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit en een proactieve benadering.

 

Een nieuwe manier van werken

Om integraal en domeinoverstijgend te kunnen samenwerken is een systeemverandering nodig. Daarvoor moet de bestaande manier van werken op de schop. Betrokken partijen moeten samen de inrichting van de
maatschappelijke opgave fundamenteel herzien. Dit betekent ook samen anders organiseren. De droom van integraliteit is bekend, de weg ernaartoe vraagt een procesgerichte aanpak. De belangen van alle betrokken
perspectieven moeten daarbij besproken en bewaakt worden, zonder meteen in oplossingsrichtingen te denken. Dit vergt inzet, vertrouwen en verbindend leiderschap. Deze manier van werken is een succes gebleken
in de kleinschalige woonzorgvoorziening en wordt in deze tweede fase verder verkend.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren