1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de masterclasses, aangeboden door de Export Control Group International B.V. (nader te noemen: ECGIntl).

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan: de persoon die uit naam van een onderneming is aangemeld voor een masterclass van ECGIntl.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij ECGIntl, hetzij deelnemer.

1.4 Onder ‘masterclass’ wordt tevens verstaan elke andere door ECGIntl georganiseerde en/of uitgevoerde activiteit, in welke vorm dan ook en hoegenaamd ook.

1.5 Onder ‘masterclassgever’ wordt verstaan: het bedrijf dat de inhoud van de masterclass verzorgt. De masterclassgever is ECGIntl, een co-organisator of bedrijf welke door ECGIntl is gecontracteerd om een (deel van de) masterclass te verzorgen.

2. Deelname masterclasses

2.1 Aanmelden voor een masterclass is alleen mogelijk door het invullen van een aanmeldformulier via www.ecginternational.eu/masterclass of door aanmelden via een contactpersoon van ECGIntl. De deelnemer krijgt na aanmelding een bevestiging van aanmelding.

2.2 Aanmelding van een masterclass brengt met zich mee dat de deelnemer de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings-)verplichtingen accepteert en de deelnemer derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen.

2.3 Indien door omstandigheden geen bevestiging van aanmelding is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

2.4 Bij over-inschrijving voor een masterclass worden deelnemers toegelaten op volgorde van inschrijving. Deelnemers voor wie geen plaats is, maar die wel hebben betaald, krijgen de mogelijkheid op een ander moment een masterclass te volgen of hun inschrijving te annuleren.

2.5 Wij behouden ons het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelnemer de door ECGIntl verzonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Bij betaling via www.ecginternational.eu/masterclass ontvangt de deelnemer een factuur op het moment van aanmelding.

4. Annulering

4.1 Deelnemers kunnen bij verhindering een plaatsvervanger aanwijzen. Dit dient te worden doorgegeven aan training@ecginternational.eu. Deelnemers hebben tot uiterlijk 2 weken voor het begin van de masterclass de mogelijkheid tot annuleren. Een annulering dient altijd te worden bevestigd naar training@ecginternational.eu.

4.2 Deelnemers die binnen 2 weken voor aanvang van de masterclass annuleren en deelnemers die zonder annulering niet bij een masterclass aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

5. Datum, locatie en programma

5.1 ECGIntl is gerechtigd de masterclasses te verschuiven naar een latere datum, dan wel te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of in geval van overmacht. ECGIntl zal de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht dit zich voordoen, dan heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit gebeurt binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld.

ECGIntl behoudt zich het recht voor om in het masterclassprogramma inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Diverse masterclassgevers verzorgen de inhoud van de masterclasses van ECGIntl. ECGIntl kan niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden tijdens de masterclass of, indien van toepassing, in het lesmateriaal. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Deelname aan een masterclass van ECGIntl is volledig op eigen risico van de deelnemer. ECGIntl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer(s), alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

6.3 ECGIntl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de deelnemer voortvloeit uit handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de masterclass.

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en lesmateriaal berust op de masterclassgever. Derhalve mogen deze stukken nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de masterclassgever worden gekopieerd, aan derden getoond en/of uitgereikt, of op enige andere wijze gebruikt worden.

8. Aanvullende bepalingen

8.1 ECGIntl mag beeldmateriaal (foto’s en/of filmopnamen), gemaakt tijdens een masterclass, gebruiken voor marketingdoeleinden en publicatie tenzij door de deelnemer vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat dat niet mag.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren