Ronde 1: expertsessies

1. Monitoring van de Nederlandse Natuur

Sprekers: Roos Haasnoot en Peter Heslenfeld (ministerie LNV)

Hoe kunnen we in Nederland komen tot een robuuster landelijk natuurmonitoring systeem om te voldoen aan de groeiende behoefte van informatie omtrent de natuur? In deze sessie zullen Peter Heslenfeld en Roos Haasnoot (LNV) ingaan op de nieuwe businesscase natuurmonitoring. De businesscase heeft als doel het opzetten van een uniform natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportagestelsel die voldoen aan de bredere informatie behoeften vanuit de EU Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) doelen en daarbuiten. Nieuwe informatie behoeftes vragen om een uitbreiding van het huidige monitoring systeem, en tijdens deze sessie zullen wij ingaan op deze informatie behoeftes.

2. Duurzaamheidstatistieken voor de financiële sector: Green bonds, CO2 en fysieke risico's 

Spreker: Justin Dijk (DNB)

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van DNB. Ze bewaken de financiële stabiliteit en de soliditeit van financiële instellingen en zien dat de klimaatverandering financiële risico’s meebrengt en een bedreiging kan vormen voor onze economie en ons financieel systeem. DNB zal een beeld schetsen van deze problematiek, de behoefte aan statistische informatie (m.b.t. green bonds, CO2 en fysieke risico’s) en zal daarbij ook het internationale (ECB) werk presenteren.

3. Afval - een verdwijnend fenomeen in de circulaire economie 

Sprekers: Kiki Kersten en Dave Zagers 

De Nederlandse afvalcijfers produceren noodzakelijke indicatoren voor het monitoren van het effect van beleid op meerdere beleidsterreinen, zoals de Green Deal en het plan voor de circulaire economie. Door ontwikkelingen op het Circulaire Economie beleid en daarmee ook nieuwe regels voor bijvoorbeeld het registreren van afval of grondstoffen die niet langer afval zijn, komen ook nieuwe uitdagingen om de hoek kijken. Cijfers kunnen langzaam verdwijnen uit de afvalstatistiek. Hoe houden we zicht op alle ontwikkelingen? En hoe zorgen we dat we toch een goed beeld kunnen vormen van de hoeveelheid afval (wat dan weer grondstoffen zijn) die weer wordt ingezet in de circulaire economie?

4. Hoe kijken ondernemers aan tegen duurzame bedrijfsvoering?

Spreker: Marien Vrolijk

Conjunctuurenquête Nederland (COEN) meet elke maand hoe ondernemers aankijken tegen de actuele economische situatie en de positie van hun bedrijf daarin. Onder andere de indicator over het Ondernemersvertrouwen komt voort uit dit onderzoek. Het CBS voert deze enquête deels uit in samenwerking met de KVK, VNO/NCW, MKB Nederland en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Vanaf juni dit jaar worden in dit onderzoek regelmatig vragen opgenomen over hoe bedrijven omgaan met en aankijken tegen duurzame bedrijfsvoering. Wat zijn voor hen de voordelen? Welke belemmeringen zien zij en hoe zijn die weg te nemen?
Welke vragen precies gesteld zullen worden in het onderzoek stemmen we de komende periode af met diverse stakeholders op dit terrein. We horen tijdens de workshop ook graag van u welke informatie op dit vlak relevant is. Vanaf komende zomer zal dit vervolgens leiden tot diverse CBS-publicaties die beschrijven hoe bedrijven aankijken tegen duurzame bedrijfsvoering.

 

5. Wat denken en doen burgers in relatie tot de klimaatverandering en energietransitie?

Sprekers: Mitchell Dost en Rianne Kloosterman

Het slagen van het klimaatbeleid hangt mede af van een breed draagvlak onder de bevolking en van betrokkenheid en participatie van de burgers. Om een goed inzicht daarin te verkrijgen is het van belang om kennis te verwerven over wat er onder burgers leeft. Hoe kijken de Nederlanders aan tegen de klimaatverandering en de energietransitie? Hoe duurzaam is hun gedrag op het gebied van wonen, mobiliteit en vleesconsumptie? Zijn ze bereid mee te doen aan de gevraagde veranderingen en wat zijn de ervaren knelpunten? Deze vragen staan, net als in 2020, centraal in het CBS-onderzoek Belevingen 2023.

Om meer inzicht te krijgen in de beleving van actuele onderwerpen omtrent klimaatverandering en energietransitie zullen er in 2023 ook een aantal ad hoc vragen aan het Consumenten Conjunctuur Onderzoek worden toegevoegd. Dit maandelijkse onderzoek maakt het mogelijk om relatief snel in te spelen op actualiteiten en daarvan resultaten te publiceren.

In de presentatie zal een beschrijving van deze twee onderzoeken worden gegeven.
 

6. Een 'energie-app' voor datagedreven energiebeleid

Spreker: Lydia Geijtenbeek

Uit het laatste IPCC-rapport bleek dat klimaatverandering weer sneller gaat dan verwacht en alleen als we snel en effectief klimaatbeleid inzetten, kunnen we nog onder de 2 graden opwarming blijven. Maar of beleid effectief is, weet je pas als je het effect hebt gemeten. Het CBS publiceert nu eenmaal per jaar cijfers over het energieverbruik van huishoudens in het voorgaande jaar. Dat betekent dat als er in januari 2023 nieuw beleid is we pas in november 2024 kunnen zien wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor het energieverbruik in dat jaar. Dus als het niet (of niet voldoende) werkt, zijn we bijna twee jaar kwijt. Die tijd hebben we niet. Wat we nodig hebben zijn snelle maandcijfers, van niet alleen het energieverbruik maar ook het energiegedrag: hoe hoog staat de thermostaat? Hoe vaak en lang douchen mensen? Wat is er geïsoleerd? Dit is het doel van de energie-app.
 

7. Klimaatimpact en -adaptatie; dataverkenning

Spreker: Arthur Denneman

Klimaatverandering gaat zowel over gemiddelden (‘global warming’) als de kans op extremen (wateroverlast en droogte). Met een dataverkenning wordt de klimaatimpact daarvan in beeld gebracht, inclusief bijhorende schade, en met aansluiting op de monitoring van klimaatadaptatie.