Workshops: live en online

De workshops worden zowel live als online gegeven, behalve als anders vermeld staat. De online workshops vinden plaats via Zoom en hebben een interactief karakter. De workshops worden niet opgenomen (met uitzondering van workshop 10). 

Workshop 1 (live & online)

Arne Heylen & Kurt Renders – EFT Case Formulation Narrative Aid: Hoe bespreek je de casus conceptualisatie met je cliënt?

EFT Case formulation is een vorm van casus conceptualisatie die afstapt van een categoriserende psychodiagnostiek, maar die in co-creatie met de cliënt een gedeeld begrip tracht op te bouwen van de problematiek en hoe hier in therapie aan gewerkt kan worden. De experiëntiële stroming hecht inherent veel waarde aan het faciliteren van het innerlijk weten van de cliënt, maar heeft net daarom weinig traditie met expliciete casus conceptualisatie. Emotion Focused Therapie levert hiertoe een belangrijke bijdrage, vanwege een sterk onderbouwde emotietheorie en procesgedifferentiëerde aanpak voor emotionele transformatie.

In deze workshop lichten we de verschillende stappen van EFT case formulation overzichtelijk toe, en gaan dan vooral in op hoe je als therapeut de EFT case formulation in een empathisch affirmerend narratief kan teruggeven aan de cliënt. We gebruiken hiervoor een zelf ontwikkeld hulpmiddel: de ‘Case Formulation Narrative Aid’. Deelnemers kunnen hiermee in duo oefenen, waarna reflecties worden gedeeld in groep.

Workshop 2 (live & online)

Erik Peeters & Jacqueline van der Linden – EFT bij adolescenten

In deze workshop zal worden onderzocht hoe EFT aan de doelgroep adolescenten aangepast kan worden. We zullen daarbij eerst ingaan op relevante ontwikkelingsfactoren en systemische factoren, om van daaruit te komen tot voorstellen hoe de EFT aangepast kan worden. Ook zal bekeken worden of er voor deze doelgroep nieuwe taken geformuleerd kunnen worden die specifiek zijn voor de adolescentie en hun ontwikkelingstaken. Daarna zal een casus als voorbeeld worden gepresenteerd. We willen de workshop besluiten met een interactief deel waarbij deelnemers zelf kunnen reageren op het gepresenteerde en hun eigen ideeën kunnen laten horen. Immers, het betreft hier ‘work in progress’!

Workshop 3 (live & online)

Pascale Schoenmakers – Cliëntgericht-experiëntiële speltherapie

Niet zozeer via taal dan wel via samen spelen, bouwt de therapeut met het kind een veilige en vertrouwensvolle relatie op. Bovendien laten kinderen in spelbeelden en creaties ook iets van hun binnenwereld zien, drukken ze emoties uit, spelen ze zaken vanuit de realiteit na zonder dat dit bedreigend of overspoelend wordt, experimenteren ze met nieuwe situaties en bedenken ze oplossingen. Het is op deze twee sporen dat speltherapie vorm krijgt.                                                   

Aan de hand van een beeldfragment van een jongen van 5 neem ik jullie mee naar de wereld van de speltherapie en kunnen jullie zien hoe het kind mij aan de hand van zijn spelen iets over zijn leefwereld, zijn ervaringen tracht te vertellen. Tezelfdertijd gebeurt er ook veel in het contact met mij. Het is het samen zoeken, stap voor stap, op tempo van het kind, in kleine variaties herhalend én ondertussen voldoende oog hebben voor het interactionele proces, wat speltherapie tot een boeiende uitdaging maakt.

Workshop 4 (live & online)

Thijs Vanhie – Discussieforum: Inloophuis Reakiro: een aanbod voor mensen die euthanasie overwegen omwille van ondraaglijk psychisch lijden

Mensen die omwille van ondraaglijk psychisch lijden aan euthanasie denken, kunnen terecht in het inloophuis Reakiro te Leuven voor informatie, individuele en groepsbegeleiding. Met respect voor hun keuze begeleidt Reakiro mensen in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen de ondraaglijkheid van hun lijden en de mogelijkheid tot hoop en herstel. Reakiro beluistert twee sporen: enerzijds het traject van het levenseinde, anderzijds het traject van mogelijk herstel. Reakiro integreert vier pijlers in zijn zorgmodel, waarbij de persoonsgerichte-experiëntiële benadering een inspiratiebron vormt: de presentiebenadering, de existentiële benadering, de herstelgerichte benadering en de palliatieve benadering.

Reakiro zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren om het groeiproces van het project mee vorm te geven. Na onze presentatie houden we tijd vrij om met het publiek te kunnen reflecteren over het groeiproces van dit project. Wij willen ons graag laten inspireren, zodat het project ook vanuit het werkveld breed uitgedragen en gefundeerd kan worden.

Workshop 5 (live & online)

Ingrid Debeurme & Sofie Verdegem – Experiëntieel-existentiële groepstherapie

Wanneer we als mens geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen in ons leven, kan dit leiden tot gevoelens van hopeloosheid of zinloosheid. Wat ons leven vroeger betekenisvol maakte, kan hierdoor onder druk komen te staan of als onbelangrijk worden ervaren. Deze existentiële crisis brengt ons in contact met onze kwetsbaarheid en kan ons zelfs het gevoel geven dat we niet meer weten wie we werkelijk zijn. 

Binnen experiëntieel-existentiële groepstherapie, gebaseerd op het protocol van William Breitbart voor zingevingsgerichte groepspsychotherapie bij kankerpatiënten, ondersteunen we mensen om bij hun verlieservaring, hun pijn en gevoelens van zinloosheid of isolement aanwezig te blijven. We helpen hen de complexiteit en onzekerheid van het leven onder ogen te zien en ondersteunen hen in het ontdekken van vernieuwde zin en betekenis. We maken gebruik van focusingoefeningen om dit existentieel zoeken lichamelijk te verankeren. We nodigen hen ook uit om op zoek te gaan naar manieren om vrijheid te kunnen ervaren in hun houding ten aanzien van de beperkingen in het leven en scherp te krijgen waar ze zich voor kunnen en willen engageren.

In deze workshop krijg je voeling met wat deze groepstherapie kan betekenen voor groepsleden en hun omgeving, voor de groep als geheel en voor jezelf als therapeut. We geven ook enkele inzichten mee vanuit onderzoek dat rond deze groepstherapie reeds gebeurde.

Workshop 6 (live & online)

Ladislav Timulak –  Emotion-Focused Therapy: A Transdiagnostic Formulation

This workshop will present a transdiagnostic adaptation of Emotion-Focused Therapy (EFT-T), which combines modular (targeting specific clusters of symptoms) and shared mechanisms (targeting underlying vulnerability) approaches to the treatment of depression, anxiety and related disorders such as obsessive-compulsive and trauma/stressor related disorders. The workshop will illustrate how EFT-T addresses problematic symptoms but primarily focuses on transforming emotion vulnerability, or Core Pain, by activating adaptive emotional responses, such as compassion and protective anger, to embedded unmet needs. Case vignettes of clients meeting various diagnostic criteria will be presented to illustrate the nature of work with symptomatic distress and underlying core emotional vulnerabilities.

Workshop 7 (live & online)

Claude Missiaen – Experiëntiële assistentie in supervisie

In cliëntgerichte supervisie kunnen we verschillende klemtonen leggen. Of we nu vertrekken vanuit theoretische modellen, het proces van de cliënt bekijken, of ons eerder richten op de persoon van de supervisant, het experiëntieel gebeuren is steeds aanwezig in de supervisieruimte. De felt sense van de supervisant, van de supervisor, hun aanvoelen van hun samenwerkingsrelatie en de manier waarop de supervisant (de relatie met) zijn cliënt beleef hebben, vaak ongemerkt, een belangrijke impact op het supervisieproces.

In deze ervaringsgerichte workshop maken we kennis met een nieuw ontwikkelde methodiek, waarbij dit experiëntiële materiaal systematisch wordt geëxpliciteerd. De supervisie wordt hierdoor niet alleen rijker, supervisanten en supervisor zijn ook meer ten volle in hun authenticiteit aanwezig. 

We laten de deelnemers zelf kennismaken met deze focusinggeoriënteerde manier van superviseren.

Workshop 8 (live & online)

Kirsten Copier – De geblesseerde hoogbegaafde; over hoogbegaafde cliënten in de GGZ

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen.2,5 tot 3% van de bevolking is hoogbegaafd. In Nederland gaat het om ongeveer 430.000 mensen, in Vlaanderen om 130.000 mensen. Zij vormen een onderbelichte groep binnen de GGZ. Geschat wordt dat hoogbegaafden 12% van de cliëntenpopulatie uitmaken. Psychische problemen die cliënten ervaren hangen eigenlijk altijd samen met (niet onderkende) hoogbegaafdheid en dienen derhalve binnen die context begrepen en behandeld te worden. Er is regelmatig sprake van misdiagnostiek en frustrerende behandeltrajecten voor zowel cliënt als hulpverlener.

In deze workshop richten we ons op het vergroten van uw kennis van wat hoogbegaafdheid inhoudt, psychische problemen die voorkomen bij wel en niet onderkende hoogbegaafdheid en hoe deze te herkennen, misdiagnostiek en handvatten voor psychotherapie.

Workshop 9 (alleen online)

Ayse Dogan – Herkennen en doorwerken van blokkades bij burn-out

Kunnen en mogen werken is belangrijk. We verdienen er ons brood mee en werk biedt in onze samenleving ook een toegangspoort tot zelfontplooiing, verbinding en zingeving. Naast de mogelijke positieve impact van werk betalen we er ook een prijs voor. Wanneer deze prijs te hoog is kunnen we werkgerelateerde problemen ontwikkelen zoals burn-out. In deze workshop licht ik de betekenis van het concept burn-out toe waarna ik het klinisch beeld ervan verbindt met mogelijke blokkades op een of meerdere relatiedimensies. De begeleiding van burn-out vat ik vanuit deze conceptua-lisatie op als het doorwerken van breuken op deze relatiedimensies. De deelnemers aan de workshop kunnen aan de hand van een eigen casus of eigen ervaringen in kleine groep reflecteren op de breuken die zij herkennen. De bedoeling is om voeling te krijgen met de verschillende lagen die beïnvloed worden door burn-out en de deelnemers te prikkelen om hier gericht mee aan de slag te gaan in hun begeleidingen.

Workshop 10 (live & online)  

Remy de Gouw & Sofie Bettens Werken met 'Clinician Blocks' vanuit Emotion Focused Family Therapy

Je behandelt een kind of een jongere en loopt vast in je eigen weerstand om met ouders te werken:  Je durft niet goed om dieper in te gaan op zijn of haar eigen emoties (trauma, relatie met kind) waardoor de gesprekken op de vlakte blijven en ook te weinig vruchten af werpen. Je bent onzeker of jij wel de geschikte therapeut bent om te werken met een ouder omdat je je onvoldoende competent voelt. Of je twijfelt zelfs aan het idee om een ouder te betrekken bij de therapie. Gevoelens die iedere kinder- en jongerentherapeut kent en bij momenten ervaart.

In deze workshop illustreren we het gesystematiseerd werken met ‘clinician blocks’ die zich in de therapeutische samenwerking met ouders kunnen voordoen. Binnen de Emotion Focused Family Therapy (Dolhanty & Lafrance) is dit een ontwikkelde 2 stoelen-methode om eigen weerstanden en reserves van de therapeut met betrekking tot een ouder te exploreren en te verdiepen. Door deze methode komt de therapeut tot nieuw en diepgaander inzicht in het probleem dat zich stelt. Van daaruit komt je tot een nieuwe houding en andere keuzes als behandelaar.

We illustreren de werkwijze en gaan er ook met deelnemers mee aan de slag.

NB Deze workshop zal worden opgenomen. Deelnemers krijgen van tevoren een informed consent-formulier toegestuurd om hier toestemming voor te verlenen.

Workshop 11 (alleen live, workshop bestaat uit 2 delen en beslaat beide workshoprondes)

Nini de Graaff – Schaamte en Focusing

In deze workshop is er aandacht voor hoe gevoelens van schaamte tijdens een psychotherapeutische gesprek bij de cliënt of bij de therapeut op een constructieve manier benaderd kunnen worden, waardoor het vaak overspoelende karakter van schaamte minder bedreigend wordt.

Eerst bespreken we begrip, definitie en fenomenologie van de schaamte. In de therapie is het doel de cliënten tot een grotere mate van zelfacceptatie te brengen en eveneens tot een beter gevoel van eigenwaarde waardoor zij beter in staat zijn hun leven te leven. Kan de therapeut redelijk met zijn eigen innerlijke criticus omgaan en vandaar uit empathisch naar zichzelf en naar de client zijn? Degene die zich schaamt is kwetsbaar, vaak maar al te kwetsbaar.

Daarna gaan we na of een focusing-aanpak effectief kan worden ingezet. Een sprongetje naar het oplossingsgerichte kader kan wellicht ook behulpzaam zijn. Is het mogelijk om daarna weer in het experiëntiele spoor te komen? 

Workshop 12 (alleen live)

Ghizlaine Chraibi – workshop Art Therapy (voor materialen wordt gezorgd) 

Workshop 13 (alleen live)

Carl Adams – Geweldbeheersing en zelfbescherming  in zorg en welzijn 

In momenten van agressie en geweld staat de relatie met de cliënt centraal. In deze workshop verduidelijken we het concept van ‘verantwoord handelen’ en het belang van de-escalatie en geweldbeheersing bij zowel de cliënt als onszelf. 
Omgaan met agressie in een hulpverleningsrelatie veronderstelt inzicht in hoe agressie ontstaat en zichtbaar wordt. We exploreren hoe we agressie kunnen herkennen bij zowel de cliënt als onszelf.  Wanneer we ervan uitgaan dat alle gedrag communicatie is, gaat dit ook op voor agressie.  We staan stil bij wat de betekenis van agressief gedrag kan zijn en gaan na welke acties we kunnen ondernemen om de communicatie te optimaliseren.  

Wanneer we agressie niet meer kunnen afremmen met verbale instructie, is non-verbale instructie erg belangrijk. We trainen het aannemen van een veiligheidshouding, afstand en het anticiperen op fysieke agressie.  

Workshop 14 (live & online)

Christof Abspoel - Voel je vrij

Psychotherapie is een poging om het vertrouwen van de cliënt in de menselijke vrijheid te herstellen. Dit vertrouwen is noodzakelijk om op een betekenisvolle manier te kunnen leven. Alleen wanneer wij onszelf en anderen als vrij ervaren, is er ruimte voor verbinding en steun, begrenzing en assertiviteit. Zowel traumaverwerking als toekomstperspectief vereisen een doorleefd onderscheid tussen ‘ondergaan’ en (in vrijheid) ’handelen’.

Aan de hand van verschillende casussen illustreer ik hoe de vrijheidsbeleving van de cliënt ontwricht kan raken, waardoor hij geneigd is zichzelf en zijn naasten te diskwalificeren als lappenpoppen of betekenisloze figuranten. Vervolgens bespreek ik hoe experiëntiële therapie kan bijdragen aan het herstel van deze vrijheidsbeleving— niet als cognitief gegeven, maar als ervaren realiteit.

Ik maak hierbij gebruik van zowel de psychologische vakliteratuur als de filosofie van Matthew Ratcliffe (auteur van 'Experiences of depression' en 'Feelings of being'). Deze hedendaagse filosoof probeert aan de hand van hun eigen woorden te begrijpen hoe mensen met psychische klachten zichzelf, hun medemensen en de wereld ervaren.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren