Nini de Graaff, Juliette Becking en Greet Vabaerschot– Van toen naar nu

Nini de Graaff, Juliette Becking en Greet Vanaerschot maken, ieder vanuit één van de drie pijlers – focusing, EFT en cliëntgerichte attitude – een pas op de plaats om stil te staan wat deze ons gebracht hebben en waar we nu staan. De aandacht voor emoties, het levende lijf en verbinding van mens tot mens - heeft geleid tot betere psychotherapie.

Greet Vanaerschot – Hoe de lens van de affectieve neurowetenschap helpt om psychologische problemen en de werkzaamheid van persoonsgerichte-experiëntiële therapie te begrijpen

 

Waarom voel, denk en doe ik wat ik niet wil voelen, denken en doen? En wat moet ik doen om dit te veranderen? Deze vraag stellen onze cliënten aan ons...  Wat antwoorden wij hen?

Het belang van emoties voor ons denken en handelen wordt door alle oriëntaties erkend.  De neuro-affectieve wetenschappen hebben hier veel toe bijgedragen. Jaak Panksepp levert met zijn onderzoek en het model van emotieverwerking in het brein dat hierop is gebaseerd, een belangrijke bijdrage om gedifferentieerder te begrijpen hoe emotieverwerking verloopt. Het biedt ons inzicht in het ontstaan van maladaptieve en adaptieve emotionele verwerkingsprocessen. Tevens biedt het ons handvatten voor het opstellen van experiëntiële casusconceptualisaties, het kiezen van een behandelfocus, het uitwerken van een behandelplan en het kiezen en inzetten van relationele en procesgerichte interventies op macro-, meso- en microniveau om emotieverwerking te faciliteren.  Dit model biedt tevens een basis om integratiever te begrijpen op welk niveau van emotionele informatieverwerking interventies vanuit de verschillende psychotherapeutische stromingen ingrijpen.  De toegevoegde waarde van dit model voor ons therapeutisch handelen wordt geïllustreerd met een casus.

 


Anton Hafkenscheid – Het cliëntgerichte gedachtegoed als anker voor de Nederlandse ggz

Het is nog niet zo lang geleden dat elke zichzelf respecterende ggz-instelling zich fier profileerde met de slogan “De cliënt centraal”. Terugblikkend is moeilijk voorstelbaar dat dit motto ooit de transitie moest markeren van een aanbod- naar een vraag-gestuurde ggz. De sector is de afgelopen jaren immers in snel tempo overgenomen door aanbod-gestuurde ‘merknaambehandelingen’. De definiërende kenmerken van de ‘merknaambehandeling’ vragen van de cliënt een hoge mate van meegaandheid: niet de cliënt, maar de ‘merknaambehandeling’ staat centraal. Om de cliënt ‘mee te krijgen’ moet deze zich voegen naar het onderliggende mens- en wereldbeeld, naar de probleem- en verandertheorie en naar het therapeutische interventierepertoire van de ‘merknaambehandeling’, die steevast met wetenschappelijke autoriteit wordt aangeprezen als ‘evidence-based’. Een onthutsende conclusie: de ggz is met de stortvloed aan ‘drieletter-behandelingen’ weliswaar veel duurder geworden, maar niet effectiever, doelmatiger of toegankelijker.

In deze lezing zal ik een pleidooi houden om het cliëntgerichte gedachtegoed (weer) tot anker van de hele Nederlandse ggz te maken, als tegenhanger van de neoliberale technocratische benaderingen, die de ggz grote schade hebben toegebracht. Het zal veel van onze niet-cliëntgerichte omgeving vragen om dit te bereiken. Ook van onze springlevende, maar soms te veel naar binnen gerichte cliëntgerichte vereniging wordt herijking aan de moderne tijd gevraagd. De cliëntgerichte uitgangspunten kunnen we op interventieniveau vol overtuiging blijven invullen. Ze houden echter niet op bij de deur van de behandelkamer. Minstens zozeer zijn ze nodig om de ggz in groter verband uit het slop te trekken.
 
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren