Algemene voorwaarden

aanmelder.nl

Versie

2022-1

Definities:

leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aanmelder.nl B.V. – Kamer van Koophandel nummer 64105954, gevestigd Delft en kantoorhoudende te ( 2611 AL ) Delft aan de Phoenixstraat 28b,

opdrachtgever: De partij (organisator) die gebruik maakt van de goederen of diensten van de leverancier.

aanbieding: De offerte van leverancier aan opdrachtgever.

 

Voorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Aanmelder.nl goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. Vermelde gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Alle door de leverancier gehanteerde prijzen worden jaarlijks in september gecorrigeerd met de hoogte van de inflatie zoals die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Leverancier is niet verplicht de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Opdrachtgever komt geen recht toe tot opzegging van de overeenkomst als gevolg van inflatiecorrectie van de door de leverancier gehanteerde prijzen.

3.6 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

3.7 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.8 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Opdrachtgever en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal opdrachtgever leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

5.6 Gegevens als bedoeld in dit artikel worden maximaal 12 maanden bewaard.

 

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die opdrachtgever aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan

6.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

6.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van leverancier of hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

 

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden.

 

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden o p het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken zal opdrachtgever leverancier steeds tijdig alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

9.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet -beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

 

10 Leveringstermijnen

10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings -)termijnen en(oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata , binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings -)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

11 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

 

12 Aansprakelijkheid van leverancier

12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag dat de (schade) verzekering uitkeert. (eventueel te verhogen met het door leverancier te betalen eigen risico). Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van leverancier (excl. BTW).

12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade , gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.3 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.6 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

13 Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of material en van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie-faciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

14 Wijziging en meerwerk

14.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

15 Dienstverlening

15.1 Leverancier zal de schriftelijk tussen partijen overeengekomen diensten aan opdrachtgever verlenen.

15.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden of indien de methode van werken van leverancier voorziet in een fasegewijze aanpak, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.3 Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot opdrachtgever staan.

 

16 Uitvoering dienstverlening

16.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

16.2 Alle door leverancier bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom of intellectuele eigendom van leverancier, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door leverancier.

16.3 Indien opdrachtgever in verband met de dienstverlening van leverancier programmatuur, hardware of andere bedrijfsmiddelen aan leverancier ter beschikking stelt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze bedrijfsmiddelen die leverancier nodig kan hebben.

 

17 Duur

17.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

 

18 Betaling

18.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Leverancier kan steeds vooruitbetaling verlangen.

18.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen verschuldigd vanaf datum facturering.

18.3 Mocht de deelnemer – om welke reden dan ook – de koop ongedaan maken, althans de betaling terughalen/storneren dan is leverancier gerechtigd om zonder nadere aankondiging of overleg met opdrachtgever over te gaan tot verrekening met opdrachtgever, althans dit bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor de schade ingevolge het terughalen van betalingen / storneringen.

 

19 Huur en verhuur ICT-, telecommunicatie- of computerapparatuur

19.1 Leverancier verhuurt aan opdrachtgever de in de overeenkomst bepaalde ICT-, telecommunicatie- of kantoorapparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, hierna te noemen ‘de apparatuur’.

19.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de verhuur van de apparatuur niet begrepen de terbeschikkingstelling van programmatuur en gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur. Tot de gebruiks- en verbruiksartikelen behoren onder meer batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

19.3 Indien aan opdrachtgever tevens programmatuur, benodigd voor het gebruik van de apparatuur, wordt verstrekt, kan leverancier verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate (licentie-)overeenkomst aangaat. Eveneens kan leverancier verlangen dat opdrachtgever voor de eventuele koop van gebruiks- en verbruiksartikelen een separate koopovereenkomst aangaat.

 

20 Voorinspectie

20.1 Ook indien de overeenkomst tussen partijen daarin niet voorziet, kan leverancier voor of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling in aanwezigheid van opdrachtgever bij wijze van voorinspectie een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van eventueel geconstateerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat opdrachtgever het door leverancier opgestelde rapport met deze beschrijving van de staat van de apparatuur voor akkoord ondertekent alvorens leverancier de apparatuur aan opdrachtgever in gebruik verstrekt. Tenzij partijen anders overeenkomen, komen de in die staat vermelde gebreken in de apparatuur voor rekening van leverancier. Leverancier en opdrachtgever zullen bij constatering van gebreken overeenkomen op welke wijze en op welke termijn het herstel van die in de staat vermelde gebreken geschiedt. Indien partijen zijn overeengekomen dat herstel door of vanwege opdrachtgever geschiedt, moeten de herstelwerkzaamheden behoorlijk en ten genoegen van leverancier worden uitgevoerd.

20.2 Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft leverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van opdrachtgever uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor opdrachtgever.

20.3 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt opdrachtgever geacht de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.

 

21 Duur van de huur

21.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan de opdrachtgever. De duur van de huurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

21.2 Bij het verstrijken van een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst eindigt de overeenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging door leverancier of opdrachtgever is vereist.

 

22 Gebruik van de apparatuur

22.1 Opdrachtgever zal de apparatuur steeds met uitsluiting van derden in overeenstemming met de op grond van de huurovereenkomst beoogde bestemming gebruiken. Opdrachtgever is verplicht de apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven.

22.2 Gebruik van de apparatuur zal uitsluitend geschieden op de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen plaats. Opdrachtgever zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gebruik gereed maken.

22.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

22.4 Opdrachtgever zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur zal opdrachtgever leverancier daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever is voor schade aan de apparatuur jegens leverancier en de door de schade getroffen derden volledig aansprakelijk

 

23 Verandering van de staat van de apparatuur

23.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

23.2 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van opdrachtgever aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens leverancier. Leverancier is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

23.3 Opdrachtgever is jegens leverancier aansprakelijk voor gebreken in de apparatuur die verband houden met de door opdrachtgever daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

23.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met door opdrachtgever aangebrachte veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

 

24 Huurprijs

24.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen huurprijs bij aanvang van de huur of, ingeval van periodiek verschuldigde huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn verschuldigd.

24.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de huurprijs niet begrepen een vergoeding voor de terbeschikkingstelling van programmatuur en/of verbruiksartikelen.

24.3 Opdrachtgever zal de verschuldigde huurprijs bij vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag van de huur of, ingeval van periodieke huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn aan leverancier voldoen.

 

25 Onderhoud apparatuur

25.1 Opdrachtgever zal de apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

25.2 Opdrachtgever zal door hem geconstateerde gebreken in de apparatuur terstond schriftelijk aan leverancier kenbaar maken.

25.3 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspan nen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Opdrachtgever zal leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Opdrachtgever en leverancier zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft opdrachtgever niet recht op vervangende apparatuur.

25.4 Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

25.5 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

 

26 Eindinspectie en teruggave

26.1 Opdrachtgever zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan leverancier ter beschikking stellen.

26.2 Op verlangen van leverancier zal opdrachtgever vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie opgemaakt, dat door partijen moet worden ondertekend.

26.3 Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de eindinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan is leverancier gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid van opdrachtgever uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor opdrachtgever.

26.4 Leverancier is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van opdrachtgever komen, op kosten van opdrachtgever op te lossen of door een derde te laten oplossen. Opdrachtgever is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade van leverancier wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.

26.5 Ingeval opdrachtgever bij het einde van de huurovereenkomst enige door of namens hem aan de apparatuur aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat opdrachtgever onweerlegbaar geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/ of toevoegingen, zonder dat opdrachtgever daarvoor aanspraak maakt op een vergoeding.

 

27 Aansprakelijkheid

27.1 Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid is leverancier nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die leverancier bij het aangaan van de huurovereenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan.

27.2 Opdrachtgever is jegens leverancier in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook – tijdens de duur van de huur, derhalve ook indien deze schade niet aan opdrachtgever toerekenbaar is.

27.3 In alle gevallen is opdrachtgever jegens leverancier aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

 

28 Beslag op de apparatuur

28.1 Opdrachtgever zal leverancier terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de apparatuur, (waaronder een eventueel faillissementsbeslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Opdrachtgever zal de beslag leggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst. Opdrachtgever is jegens leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de apparatuur.

 

29 Fraude

29.1 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te staken, althans orders/aankopen te annuleren/weigeren, indien het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, misbruik of indien -naar haar oordeel- schade wordt berokkend aan leverancier, of de participerende bedrijven. Leverancier is gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie, althans de bevoegde instanties.

 

30 Toepasselijk recht en geschillen

30.1. De overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

30.2 Geschillen welke tussen leverancier en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden -Nederland.