Algemene voorwaarden deelnemer

aanmelder.nl

Versie

2015-1

Definities:

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van Delft Congress Support B.V. (hierna ook te noemen: DCS).

Delft Congress Support B.V. (DCS):
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [entity] – Kamer van Koophandel nummer [kvk], gevestigd Delft en kantoorhoudende te (2611 AL) Delft aan de Phoenixstraat 28b.

Ticket:
Het (digitale) document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement .

Evenement:
De gebeurtenis waarvoor het ticket is gekocht.

Afnemer:
De partij die een (ticket) aankoop doet via DCS.

Content Organisator:
De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie (en uitvoering) van het evenement op locatie.

Locatie:
De plaats waar het evenement gehouden wordt.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen DCS en de Afnemer ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.

Service- en/of administratiekosten:
De kosten die worden berekend op basis van de aankoop van een ticket.

 

Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij DCS,producten of diensten van welke aard ook aan Afnemer levert.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van afnemer wijst DCS uitdrukkelijk van de hand.

1.3 DCS is gerechtigd de Algemene Voorwaarden t e wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de Overeenkomst. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn op de website van DCS raadpleegbaar.

1.4 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

1.5 Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement en de Algemene Voorwaarden van de houders /exploitant van de Locatie. Deze voorwaarden zijn (kosteloos) opvraagbaar bij de Content Organisator, dan wel de houder/exploitant van de betreffende Locatie. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 DCS is door de Content Organisator ingehuurd om het specifieke deel van de organisatie op zich te nemen betreffende het verzorgen van de online faciliteiten, informatiebronnen, netwerkfaciliteiten, registratie, en e-learning van het event (hierna online faciliteiten) en het aanbieden en verkopen van Tickets. Het Ticket geeft Afnemer gedeeltelijk toegang tot deze online faciliteiten die DCS verzorgt. Voor zover het onderdeel is van het arrangement dat hoort bij het Ticket dat de Afnemer koopt komt hiermee ook een Overeenkomst aangaande toegang tussen Afnemer en Content Organisator tot stand met betrekking tot het fysieke event. Voor de Overeenkomst aangaande de toegang tot het fysieke event is DCS een bemiddelaar en geen partij (en maakt aldus geen onderdeel uit) van de Overeenkomst aangaande toegang die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst aangaande toegang komt tot stand nadat Afnemer via DCS een of meerdere Tickets heeft gekocht. DCS verschaft de arrangements onderdelen aangaande toegang tot het fysieke event namens de Content Organisator.

2.2 De Afnemer dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Afnemer dient bij het maken van de reservering altijd een correct (e-mail)adres en/of contactgegevens te gebruiken. Indien Afnemer kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Afnemer vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

2.3 Als wordt getwijfeld aan de juist heid van de gegevens die Afnemer heeft ingevoerd bij de bestelling, kan DCS contact met Afnemer opnemen met behulp van de gegevens die Afnemer heeft ingevoerd. Als DCS Afnemer niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan DCS ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Afnemer. Indien DCS twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Afnemer bij de bestelling ingevoerde gegevens, of het vermoeden heeft van frauduleuze handelingen, of het door de Afnemer gebruikte betaalmiddel, dan heeft DCS het recht om de reservering van de Afnemer te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Afnemer. DCS zal zich inspannen om de Afnemer in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

2.4 DCS en/of de Content Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Afnemer, is DCS en/of de Content Organisator gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

2.5 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Een aankoop van een Ticket is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De wettelijke bedenktijd inzake koop opafstand is op grond van artikel 7:46i lid 3BW niet van toepassing op Tickets.

 

3. Betaalmethode / Prijzen

3.1 DCS verkoopt Tickets in samenwerking met Content Organisatoren die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

3.2 Afnemer betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de wijze die is aangegeven op de website van DCS. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings -/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 Alle prijzen van DCS zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

4. Levering

4.1 Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Afnemer heeft opgegeven bij de bestelling. DCS zal het door Afnemer opgegeven (e -mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Afnemer aan DCS schriftelijk een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

4.2 De door DCS opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DCS schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel DCS zal proberen Afnemer van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat DCS de benodigde informatie van de Content Organisator heeft ontvangen, kan DCS niet garanderen dat Afnemer van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. DCS is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Content Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

5.3 Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Afnemer de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Content Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Content Organisator van het evenement. Indien de Content Organisator DCS verzoekt om de Afnemer deticketprijs te restitueren, dan zal DCS dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Content Organisator heeft ontvangen. Service- en/of administratiekosten worden niet gerestitueerd.

5.4 DCS kan niet worden aangemerkt als Content Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond om de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

5.5 Indien en voor zover het Evenement door de Content Organisator of de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal DCS aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan DCS. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Afnemer heeft betaald voor de diensten van DCS (Service- en/of administratiekosten). DCS aanvaardt in zodanig geval nooit aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Afnemer mocht lijden.

5.6 Indien en voor zover DCS het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Content Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan DCS te restitueren is DCS niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan DCS betaalde bedrag.

5.7 DCS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefsta l veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

5.8 Indien en voor zover DCS tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.9 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan DCS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ten gevolge van overmacht heeft DCS het recht om uitvoering van de bestelling op te schorten.

5.10 DCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Afnemer ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Afnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

5.11 DCS aanvaardt geen enkele aansprakel ijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij DCS.

5.12 Indien Afnemer de door hem bestelde tickets niet of niet tijdig ontvangt, aanvaart DCS in zodanig geval nooit aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Afnemer mocht lijden als gevolg hiervan.

5.13 Voor zover aansprakelijkheid van DCS uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van DCS.

 

6. Tickets

6.1 De door DCS gedistribueerde Tickets blijven eigendom van DCS en worden aan en worden aan de Afnemer geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Content Organisator en/of DCS niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is DCS en/of de Content Organisator gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

6.2 Na ontvangst dient Afnemer de Tickets te controleren, teneinde fouten eventueel te kunnen herstellen. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden Intellectuele eigendom

6.3 De op het Ticket rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan DCS de Content Organisator, dan wel de licentiegever. Afnemer zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van DCS, de Content Organisator wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

6.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan tebrengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

6.5 De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan Afnemer.

 

7. Privacy

7.1 DCS verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen door DCS in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Voor meer informatie verwijst DCS naar de privacyverklaring op haar website. De gegevens als bedoeld in dit artikel worden maximaal 12 maanden bewaard.

 

8. Gedragsregels derden (Content Organisator en Locatie)

8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Content Organisator en de Locatiehouder geldende (gedrags-)regels met betrekking tot het Evenement waarvoor DCS de Tickets levert.

 

9. Fraude / onregelmatigheden

9.1 DCS is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te staken, althans orders te annuleren, indien het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, misbruik of indien -naar haar oordeel- schade wordt berokkend aan DCS, of de participerende bedrijven. DCS is gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie, althans de bevoegde instanties.

 

10. Wijziging Algemene Voorwaarden

10.1 DCS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van DCS.

 

11. Recht- en forumkeuze

11.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die uit de Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende(nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.