aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie

Met de snel toenemende hoeveelheid consumenten moeten we steeds slimmer omgaan met onze grondstoffen en producten. De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is dan ook nu al begonnen. Het voordeel van een circulaire economie is dat de waarde van producten en grondstoffen zo lang mogelijk blijven behouden. Hierbij worden nieuwe business modellen ontwikkeld, die met deze overgang meegaan. Met de nieuwe business modellen worden ook nieuwe kansen en nieuwe markten benut.

Op deze lesdag gaan we in op de vertaling van lineaire business modellen naar circulaire. Waar zitten de knelpunten in de huidige business modellen om een transitie naar circulaire economie mogelijk te maken, en wat zijn oplossingsrichtingen. Welke toegevoegde waarde heeft het circulaire product versus het lineaire, en hoe vangen we die waarde in het Business Model?

Deelnemers worden gevraagd een eigen product voorbeeld mee te nemen waarbij circulariteit een optie of ambitie is. Het doel van de lesdag is inzichten te krijgen in kansen om te kapitaliseren op producten die door hun circulaire karakter maatschappelijke meerwaarde creëren. Daarnaast zullen alle deelnemers de kans krijgen deze kansen voor hun eigen product concreet te maken. De lesdag wordt gegeven door Lukas Hoex, docent Circulaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Het programma ziet er als volgt uit:

9:30 - 10:00 uur Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:45 uur College: Business Modellen in de lineaire Economie

10:45 - 11:00 uur koffie/thee pauze

11:00 - 11:45 uur College: Business Modellen in de Circulaire Economie.

11:45 - 12:30 uur Discussie en vragen

12:30 - 13:30 uur Lunch en benen strekken

13:30 - 14:00 uur Invullen eigen Circulaire Business Model.

14:00 - 15:00 uur In duo bespreken en verbeteren BM

15:00 - 15:30 uur koffie/thee pauze

15:30 - 16:30 uur Delen findings

16:30 - 17:00 uur Afsluiting

17:00 - 18:00 uur Napraten met borrel

De lesdag wordt gehouden op dinsdag 14 oktober a.s. op het Koningklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63 te Amsterdam. Parkeren mogelijk bij NH Tropen Hotel bij vermelding deze cursus.

Ter voorbereiding van de lesdag dient u zelf een product te kiezen met circulaire opties of ambities, maar nog geen business model dat hierbij aansluit. Bij twijfel kun u altijd even contact opnemen.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een lesdag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 350 euro (exclusief 21% BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor deze lesdag. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

evenementsregistratie
 evenementsregistratie