aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling

Opzienbarende resultaten uit proeven
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn proeven uitgevoerd om afval op een andere manier gescheiden in te zamelen bij huishoudens. Uit deze proeven is gebleken dat door afval anders gescheiden in te zamelen, de hoeveelheid recyclebaar materiaal zeer fors toenam (met de helft tot zelfs 95% van het restafval). In dit seminar wordt ingegaan op de ervaringen en resultaten van vier proeven van verschillende organisaties.

Reader
Een week voor dit seminar krijgen deelnemers een reader met een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de beweegredenen van de burger om afval (al dan niet) gescheiden in te zamelen. In het seminar wordt hier kort aandacht aan gegeven om de sprekers uit de praktijk zoveel mogelijk de tijd te geven.

Programma

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee

13.00 – 13.10 Welkomstwoord en introductie door ir. Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13.10 – 13.40 “Methodes voor 95% afvalscheiding”, door Pieter Reus, Onsburo

13.40 - 14.10 “Omgekeerd inzamelen – resultaten en vervolgstappen”, door Natascha Spanbroek, ROVA

14.10 – 14.40 Pauze met koffie en thee

14.40 – 15.10 "Hoe verder met Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht", Anouk Teuns, Gemeente Utrecht

15.10 – 15.40 "Inzamelen op maat geeft resultaat", Michiel Westerhoff, Circulus

15.40 – 18.00 Netwerkborrel

Plaats
Het seminar wordt gehouden op dinsdag 4 november a.s. in zaal E van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)  aan de Technische Universiteit Delft.

Netwerklijst
Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Kosten
Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Aanmelden
Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan j.h.welink@tudelft.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

bezoekersaantallen registreren
 bezoekersaantallen registreren