Workshops ochtend (11.00 – 12.15 uur)

Workshop 1 : Youth Organizing een nieuwe werkwijze van jongerenwerk

Youth Organizing is een werkwijze van jongerenwerk dat jongeren uitnodigt, activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig activiteiten op te zetten en te onderhouden. Hierbij gaat het erom dat jongeren het initiatief nemen, regie hebben over en verantwoordelijkheid dragen voor de activiteit. Tenslotte moeten zij zelf voor de praktische realisatie ervan, met als doel het versterken van het zelforganiserend vermogen van jongeren.

Tijdens de workshop zullen de deelnemers onder begeleiding van onderzoeker Youth Spot en een jongerenwerker interactief aan de slag gaan om de doelen, de doelgroep, de methodische stappen en principes van Youth Organizing te verkennen. Daarnaast is er de gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over verschillende praktijkdilemma’s en ervaringen binnen Youth Organizing-projecten.

Door Lectoraat Youth Spot en jongerenwerker

 

Workshop 2 :  Peer-to peer in het jongerenwerk

Bij peer-to-peer werkwijzes in het jongerenwerk zijn peers betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren in hun vrije tijd. Peers zijn personen waarmee jongeren eigenschappen, ervaringen en/of lidmaatschap van een groep delen. Bij maatjes- of coachingstrajecten worden peers bijvoorbeeld als maatje of coach gekoppeld aan jongeren met een ondersteuningsvraag. In peer educatie projecten worden peers ingezet om bijvoorbeeld door voorlichtingsbijeenkomsten gezondheidsbevorderend gedrag bij jongeren te bewerkstelligen. Peer-to-peer vindt niet alleen georganiseerd plaats. Jongeren zoeken elkaar ook spontaan op, zoeken zelf naar voorbeelden, en leren op natuurlijke wijze van elkaar. In de praktijk van het jongerenwerk vinden veel spontane peer-to-peer interacties plaats.

Er is weinig bekend over hoe peer-to-peer werkwijzes er in het jongerenwerk eruit zien en wat zij mogelijk opleveren voor peers en jongeren. We presenteren een peer-to-peer onderzoek dat inzicht beoogt te bieden in hoe jongerenwerkers door hun methodisch handelen tijdens peer-to-peer werkwijzes (bijvoorbeeld bij het begeleiden van peer-to-peer interacties) een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van peers en jongeren.

In deze workshop wordt een theoretisch peer-to-peer model voor het jongerenwerk gepresenteerd. Aan de hand van een discussie over dit model proberen we meer inzicht te krijgen in de organisatiecontext van peer-to-peer werkwijzes, het handelen van jongerenwerkers tijdens peer-to-peer werkwijzes, wat er gebeurt tijdens peer-to-peer interacties en wat peer-to-peer werkwijzes bijdragen aan de ontwikkeling van peers en jongeren. Daarnaast kunnen praktijkervaringen met betrekking tot peer-to-peer werwijzes worden uitgewisseld.

Door Willeke Manders​ van Lectoraat Youth Spot

 

Workshop 3 : Talenthuis                 

Het Talentenhuis is een fysieke plek waar jongeren aan de slag kunnen met hun talenten. Het Talentenhuis geeft het jongerenwerk een gezicht. Zowel jongeren als partners, buurtbewoners en ouders worden geïnspireerd door deze positieve benadering. Het is “een nieuwe haak aan de kapstok van het wijkgericht werken”. Door in te zetten op interesse ontdekking, talentontwikkeling en inclusie proberen wij het sociale netwerk van jongeren positief te beïnvloeden. Doordat zij met verschillende disciplines en thema’s in aanraking komen, zien zij dat de wereld groter is dan zij wellicht denken. Vanuit een “erop af aanpak” proberen we jongeren te activeren om zich in te zetten op hun interesse gebied. Kennisoverdracht is daarbij erg belangrijk. We creëren nieuwe rolmodellen, gebaseerd op wat iemand goed kan en niet op wat zijn of haar achtergrond is. Tijdens de sessie zal het mechanisme achter deze werkwijze ervaren worden door de deelnemers.

Door Tandem Nijmegen, Niels Goezinne (jongerenwerker)

 

Workshop 4: Jongerenwerk en het Voortgezet Onderwijs/MBO- onderwijs - 1 team, 1 taak! 

Een workshop over de praktische samenwerking tussen het Jongerenwerk en het onderwijs in Amersfoort. Hoe vullen zij elkaar aan? Op welke vlakken zouden ze elkaar nog beter kunnen vinden? Hoe is een dergelijke samenwerking op te zetten in een andere stad? Een interactieve workshop met praktijkvoorbeelden (filmpje), brainstorm in groepjes en een interactieve 'quiz'.

Door Danny de Graaf van welzijnsorganisatie IndeBuurt033 in Amersfoort

 

Workshop 5 : Sterk meidenwerk

Meidenwerk heeft een lange traditie binnen het jongerenwerk. Meidenwerk richt zich op de begeleiding bij het volwassen worden van een specifieke groep: meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Meidenwerkers dragen bij aan het ontdekken, vergroten en gebruiken van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen. Dit doen zij door te werken aan het zelfbewustzijn en zelfregie En om  samen met meiden een sociaal netwerk op te bouwen.

In deze workshop geven we verschillende praktijkvoorbeelden van Sterk Meidenwerk. Daarnaast geven we inzicht hoe jongerenwerkers de inzet en werkwijze van het meidenwerk beter kunnen uitleggen naar hun collega’s en opdrachtgever.

Door Cynthia Boomkens van Lectoraat Youth Spot

 

Workshop 6 : R-Newt+: Integrale aanpak jeugdoverlast​

In Tilburg heeft R-Newt haar aanpak jeugdoverlast laten onderzoeken: “resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast” Het onderzoek geeft zicht op succesfactoren en aandachtspunten in het integraal werken aan jeugdoverlast en meldingen jeugdoverlast. De werkwijze gaat uit van een snelle QuickScan van de situatie met concrete aanbevelingen voor netwerk. Ook ontwikkelde R-Newt binnen deze aanpak een methode genaamd mate(n) van de straat. Hiermee brengen we gericht de buurtnetwerken rondom de fluïde jeugdgroepen in beeld. En maken we afspraken over inzet op groep, omgeving en individu. Het CCV beoordeelde Mate(n) van de Straat al eerder met 3 sterren. In de workshop zal een jongerenwerker met onze ‘straattijgers’ inzicht geven in werkwijze en aanpak. We nemen je mee in zowel de succesfactoren als ook de valkuilen voor het jongerenwerk in een dergelijke aanpak.

Door Bart Lonterman – R-Newt jongerenwerk Tilburg, Dordrecht en junior jongerenwerker, R-Newt jongerenwerk Tilburg, Dordrecht

 

Workshop 7 : De doorgaande lijn tussen kinderwerk en jongerenwerk

Om een doorgaande lijn te versterken vanuit het kinderwerk zal het tiener- en jongerenwerk samen activiteiten moeten blijven ontwikkelen. Hoe voorkom je dat kinderen toch rond hun 15e jaar uit gaan vallen? Hoe kan je het contact vasthouden met collega’s vanuit het kinderwerk? Wat heb je van elkaar nodig om goed samen te werken en jongeren niet uit het oog te verliezen als ze ouder worden en dreigen de weg kwijt te raken en extra aandacht nodig hebben? Een interactieve discussie met voorbeelden vanuit de De Schoor in Almere. Hoe hebben zij de samenwerking tussen kinderwerk en jongerenwerk vormgegeven?

Door Erna Driessen (De Schoor-Almere) ism BVjong

 

Workshop 8 : Jongerenwerk en Eerste hulp bij Psychische Problemen

Jongerenwerk kan veel betekenen voor jongeren met psychische problemen. We zullen in deze workshop kort en op interactieve wijze inzoomen op een aantal onderwerpen van (de cursus) Eerste hulp bij Psychische Problemen (Mental Health First Aid, MHFA), zoals veelvoorkomende psychische problemen en aandoeningen, eerste hulp bij psychische problemen en handelen in een crisissituatie. We gaan onder andere in op hoe je contact kan leggen wanneer je bepaald gedrag signaleert. MHFA richt zich op de-stigmatiseren en niet op het ophangen van bepaald gedrag aan een diagnose.

Door Evelien Wagemakers van GGZ-Eindhoven in samenwerking met ervaringsdeskundigen/ jongerenwerkers en Marja Valkestijn van het Nederlands Jeugdinstituut

 

Workshop 9 : De informatie en adviesfunctie van het jongerenwerk

Tijdens deze workshop zullen wij op een interactieve manier bevindingen uit het onderzoek naar Informatie & Advies overdragen, waaronder de doelen, resultaten, methodisch handelen en de pedagogische opdracht van Informatie & Advies binnen het jongerenwerk.


Ook gaan we de discussie aan met de deelnemers van de workshop. We willen over meerdere onderwerpen praten zoals de doelen van Informatie & Advies, de methodische stappen en principes, de pedagogische opdracht en omgaan met privacy en informatiedeling met partners na de transformatie naar wijkteams zoals jeugdzorg, gemeente en politie.

Door Lectoraat Youth Spot

 

Workshop 10 : Hoe kan jongerenwerk beter aansluiten bij jongeren met een hulpvraag?

Vanuit interviews met jongeren, jongerenwerkers en hulpverleners in de gemeente Rheden is gekeken hoe het jongerenwerk beter kan aansluiten bij kwetsbare jongeren met een hulpvraag. Over het algemeen wordt het nut van het jongerenwerk zeker erkend, maar er zijn ook kansen. Signaleren is een belangrijke taak van het jongerenwerk, maar het is de vraag wanneer je precies wat signaleert en wat je  deelt. Daarnaast is er een groot grijs gebied. Wanneer is een signaal belangrijk genoeg om het te delen? Tenslotte blijft de identiteit van het jongerenwerk voor veel mensen onduidelijk.
Jongeren weten niet precies wat jongerenwerkers doen en ook hulpverleners zien het jongerenwerk als vaag en diffuus. De centrale vraag in deze interactieve workshop is dan ook: hoe kunnen we de taak en rol van de jongerenwerker helder krijgen bij jongeren, hulpverleners en gemeente?

Door Jantine Lenting van Radar Uitvoering Oost 

 

Workshop 11 : Alifa Bike Works, een werkervaringsproject voor jongeren

Twee jaar geleden is de jongerenwerker van Alifa begonnen met het opzetten van een kleine fietswerkplaats “Heel gewoon op straat”. Jongeren nemen deel aan dit project. Om deel te nemen moesten de jongeren eerst een scholing volgen en een examen afleggen. Jongeren kunnen op deze manier kennis maken met techniek, leren omgaan met het arbeidsproces en leren samenwerken. Ook is er opvoedondersteuning aanwezig voor vragen over opvoeden en opgroeien, vrijwilligerswerk en activering. De opgedane ervaringen tijdens dit succesproject komen uitgebreid aan bod in deze workshop.

Door Karima Adlouni van Alifa, welzijnswerk in Enschede

 

Workshop 12 : Internationale samenwerking met jongerenwerkers in Europa (en verder).

Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken met Europese partners. Allereerst zijn er kansen voor uitwisselingsprojecten met jongeren uit verschillende landen. Daarnaast is het mogelijk om een Erasmusplus-training te volgen als jongerenwerker in het buitenland.

Er zijn ook een aantal samenwerkingsprojecten, zoals vanuit POWYE (het europees platform van open jongerenwerk) én vanuit Dynamo Internationaal (een internationaal netwerk van straathoekwerkers en ambulant werkers). Wat zijn de ervaringen van jongerenwerkers? Wat zijn de mogelijkheden als jongerenwerkers om mee te doen aan buitenlandse trainingen, projecten of conferenties?

Door NJI/Erasmusplus in samenwerking met Powye; Dynamo Internationaal en BVjong

 

Workshops middag (14.00 – 15.15 uur)

Workshop 13 : Do It Yourself: jongeren als cultureel ondernemer

Hoe prikkel je jongeren om zelf te gaan ondernemen en te investeren in hun droombaan? Aansluiten bij de passie van jongeren en hen de eigen regie laten houden, zijn belangrijke elementen. Een workshop met beeld, spoken word en creatieve werkvormen. Maak kennis met hedendaagse kunst- en cultuuruitingen door jongeren, de methode Inspireren-Leren-Werken en de coaching van Toekomst Muziek.

Door : Dherl Deekman,  pedagoog en musicus, werkzaam in jeugdzorg en jongerenwerk en bedenker van Toekomst Muziek. Nancy van Loon, relatiemanager bij Dynamo Jeugdwerk, altijd op zoek naar creatieve invalshoeken om elke jongere perspectief op werk te bieden. En Claudia Marinelli, senior werkveldspecialist bij het LKCA en verbindt Sport en Cultuur en Jongeren en Cultuur. Alle drie houden ze niet van hokjesdenken.

 

Workshop 14 : Jongerenparticipatie hoe raken jongeren echt gemotiveerd ?

Samen met jongeren heeft Travers Welzijn de ABC- methode ontwikkeld om betrokkenheid onder jongeren te creëren.

In de workshop wordt de ABC-methode uitgelegd. Een methode voor zowel jongerenwerkers als jongeren. De methode wordt toegepast in het accommodatie-gerichte én ambulante jongerenwerk. Het jongerencentrum wordt inmiddels bijna volledig door jongeren zelf ‘gerund’. Jongeren organiseren niet alleen alle activiteiten. , ze nemen ook het beheer van het gebouw op zich en beslissen samen over de verdeling van het budget.

De laatste jaren wordt de methode ook gebruik ook bij de jongerenraad en in het onderwijs, verenigingen en hulpverlening. Een methode die past bij de verwachtingen die de huidige participatiesamenleving aan jongeren stelt.

Door Bart Demmers van welzijnsorganisatie Travers Welzijn in Zwolle

 

Workshop 15 :  Hoe maak je homoseksualiteit bespreekbaar

Hoe ondersteun je als jongerenwerker jongeren op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit? Jongeren die lesbische, homo-, bi- of transgender (LHBT) gevoelens hebben, staan daarnaast voor extra uitdagingen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Ook al lijkt het algemeen geaccepteerd,  ‘homo’ is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. Dit maakt LHBT-jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoordgedrag. De rol van de omgeving is cruciaal. In de praktijk blijkt dat jongeren het lastig vinden het probleem te bespreken omdat de heteronorm dominant is. Hierdoor blijft de vraag van jongeren onzichtbaar en wordt het nauwelijks besproken terwijl hier wel behoefte aan is. Hoe kan je jongerenwerker jongeren ondersteunen bij hun twijfels, het onderwerp bespreekbaar maken en hun weerbaarheid vergroten?

Door Movisie

 

Workshop 16 : This is me! Weerbaarheid van jongeren met migratie achtergrond

Veel Nederlandse jongeren met een migratie-achtergrond voelen zich niet thuis in Nederland. Zij hebben op grond van hun afkomst, huidskleur of religie regelmatig te maken met uitsluiting en discriminatie. Ook worstelen ze met acceptatie van hun (duale) identiteiten binnen de Nederlandse samenleving. Dit kan leiden tot het gevoel tweederangs burger te zijn en niet gewaardeerd te worden, wat vervreemding in de hand kan werken.

This is me! wordt op dit moment in 5 gemeenten uitgevoerd in samenwerking met het jongerenwerk. Het vergroot de weerbaarheid van jongeren en versterkt hun zelfvertrouwen. Binnen This is me! staan de jongeren altijd in het middelpunt. Zij spelen de hoofdrol.

Door Movisie in samenwerking met jongerenwerker

 

Workshop 17 : Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

We gaan in deze workshop aan de slag met hoe jongerenwerkers hun deelnemers ondersteunen van uitzichtloosheid en ontmoediging naar perspectief en hoop. Met veel aandacht voor beleving want daarmee hangen motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen samen. De casus is een DOCK leerwerktraject in Amsterdam Noord. Ze trainen jongeren en zetten hen in voor o.a. wijkcentra en het bejaardentehuis, terwijl ze voorheen ‘probleemjongeren’ werden genoemd. Door aandacht en erkenning leven zij op. Ze ontwikkelen vaardigheden, doen positieve ervaringen op en geven dit door aan anderen in hun wijk.

Door Duko van Nierop van Dock en Sebastian Abdallah van de Hogeschool van Amsterdam

 

Workshop 18 : Vliegen we alle kanten op?

Wat moet het jongerenwerk precies doen voor kwetsbare jongeren in de wijk, daar waar b.v. ook wijkteams actief zijn? In deze workshop gaan we op zoek naar wat 'typisch' jongerenwerk is. Wat maakt nu dat 'iets' jongerenwerk is? Waar ben je op aan te spreken en waarop niet? Hoe kun je dat goed benoemen met elkaar, zodat anderen dat ook snappen? In deze workshop gaan we – aan de hand van een studie in twee gemeenten  - op weg naar een heldere afbakening van plaats en taak van jongerenwerkers voor kwetsbare jongeren in de wijk, daar waar vele andere professionals ook voor kwetsbare jongeren werken, zoals jeugdhulpverleners, (school-)maatschappelijk werkers, buurtsportwerkers e.a..

Door Olton Berrenstein – R-Newt Jongerenwerk Tilburg, Dordrecht en Pink Hilverdink, Master Social Work/Nederlands Jeugdinstituut

 

Workshop 19: 18-/+ of werken voor 16-27 jarige kwetsbare jongeren

Het jongerenwerk werkt vaak met kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Thuiszitters, bankhangers, spookjongeren, onzichtbare jongeren of hoe ze ook door beleidsmakers genoemd worden. Jongeren die op meerdere leefgebieden (hulp)vragen hebben. Jongeren met (hulp)vragen voor hulpverleners in de wijkteams of maatschappelijke ondersteuning, schuldhulp of GGZ of verslavingszorg nodig hebben. Jongeren die moeite hebben met toegang tot werk en inkomen of van school uitvallen. Ze hebben te maken met verschillende loketten, petten en wetten. Dat is lastig de juiste weg vinden met als slechtste effect dat ze van de radar vallen. Hoe begeleiden jongerenwerkers kwetsbare jongeren naar een toekomstperspectief? Welke samenwerking werkt tussen jongerenwerk en b.v. onderwijs, de wijkteams, werkgevers of het UWV? Wat is de kracht van het jongerenwerk voor deze jongeren? Samen met aanwezige professionals gaan we een aantal dilemma's en best practices' bespreken waarin het jongerenwerk een belangrijke plaats inneemt en over barrières heen kan stappen van wetten en petten. We laten zien hoe innovatieve initiatieven in het jongerenwerk zoals Jimmy’s uit Groningen ook veranderingen veroorzaakt in heel andere domeinen. Jeugdwerkers kunnen veel betekenen voor kwetsbare jongeren We gaan interactief aan de slag!

Door Elroy Eefting (Jimmy’s), Marloes Dekker (Up to Us) en Pink Hilverdink (NJi)

 

Workshop 20: De School als werkplaats

Het jongerenwerk werkt samen met hulpverlening op school en in de klas. In deze workshop wordt de werkwijze van School Als Werkplaats (SAW) op het MBO Friesland College in Leeuwarden behandeld. Daar werken jongerenwerkers samen met de jeugdhulpverleners voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben om hun diploma te halen. Ze hebben toegang tot de klassen en ontmoeten daar de studenten. Dit is mogelijk omdat coaches en docenten hier de gelegenheid voor geven en zich samen met het team SAW sterk maken voor studenten. Jongerenwerk als professie is daarin even belangrijk als bijvoorbeeld de professionals van de ggz-jeugd of de verslavingszorg. De kracht zit in de samenwerking.

Door Liesbeth Buijs, Teamleider School Als Werkplaats Leeuwarden en Heerenveen

 

Workshop 21: De rol van jongerenwerk bij polarisatie en radicalisering

Er is veel polarisatie onder jongeren in de samenleving. En er is  veel aandacht voor de aanpak van radicalisering. In deze workshop  gaan we in gesprek over welke rol het jongerenwerk kan vervullen in het voorkomen en keren van polarisatie en radicalisering.

Met praktijkervaring vanuit polariserende jongeren uit Geleen en radicaliserende jongeren uit Den Haag en omgeving.

Welke stappen kan de jongerenwerker nemen om een actieve bijdrage te leveren in het terugdringen van radicalisering? Waar ligt de kracht van het jongerenwerk? Waar loop je tegen aan als het om samenwerking en uitwisseling van informatie gaat, wat zijn dilemma's van jongerenwerkers m.b.t. radicalisering?

Door Mo Amessas (BVjong/Coördinator jongerenwerk Veenendaal) en Jos Evers (Partners in Welzijn Sittard/Geleen)

 

Workshop 22 : Wij spreken jóú aan! (thema: veiligheid en leefbaarheid)​

Jongeren Toezicht Team Arnhem (JTTA) is een succesvol project waarbij Arnhemse jongeren een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun wijk, gebied of bij een evenement. En waarbij zij zichzelf ontwikkelen en een grote mate van groei doormaken. In de afgelopen jaren hebben er meer dan 150 jongeren deelgenomen aan het project waarin ze van elkaar leren, elkaar helpen, steunen en motiveren. De 2 belangrijkste speerpunten van het JTTA zijn de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij jongeren en het versterken van het gevoel van veiligheid van de mensen in de wijk. Het jongerenwerk is hierin de onmisbare schakel om verbindingen te leggen tussen alle betrokkenen; de spin in het web. Wij laten jullie mee doen en zijn benieuwd hoe jullie een lastige groep aanspreken, met uiteraard tips, tops en tools van onze jongeren aan jullie als professionals. Benieuwd hoe wij dit doen? Meld je dan snel aan voor deze workshop!

Door Melvin Kolf, Stichting Rijnstad, Arnhem, Tarik Hamdiui, Stichting Rijnstad, Arnhem en Hicham Kaddar, Stichting Rijnstad, Arnhem

 

Workshop 23 : Bouw mee! Op naar een landelijk netwerk van jongerenwerkers

Deze interactieve workshop is gericht op het opbouwen van een landelijk netwerk van jongerenwerkers. We starten met een toelichting over het belang van netwerkontwikkeling, de huidige stand van zaken omtrent netwerkontwikkeling onder jongerenwerkers en een blik op een good practice. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met het bedenken van acties om bij te dragen aan het opbouwen van een landelijk netwerk. Afsluitend een plenaire terugkoppeling waarbij de deelnemers kunnen leren van elkaars ideeën én het vormen van werkgroepen bestaande uit deelnemers die in de praktijk aan de slag willen met hun ideeën.

Door Jazie Veldhuyzen van BVjong en CMV studenten Maikel Adriaansz, Edi de Vries en Keehan Akbari

 

Workshop 24 : Sport als middel: de Klimop model Gouda

In Gouda heeft een grote groep Marokkaanse jongeren problemen met het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Met Sportpunt en voetbalvereniging werkt JONG Gouda aan een project waarbij jongeren tussen de 10 en 14 jaar gedurende een jaar een traject volgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 4-fasen model. Gedurende de  fase bestaat uit een wekelijkse training om een aantal vaardigheden en gedragsregels leren. Bij iedere fase komen er nieuwe vaardigheden etc. bij. Ook van de ouders worden zaken verwacht. Het jongerenwerk creëert zo voor een deel van de doelgroep zinvolle vrijetijdsbesteding, versterkt het pedagogisch klimaat rond deze jongeren, legt verbindingen tussen jongeren, rolmodellen, ouders en verenigingen en vergroot haar vindplaatsen.

Door Dick Smit van Stichting Jong Rotterdam/Gouda

kaartverkoop
 kaartverkoop